Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2019-2020

Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2019-2020

16-01-2020 4:29

De achterbannen van de cao-partijen hebben ingestemd met het  onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs. In het akkoord zijn afspraken gemaakt voor een nieuwe cao met een looptijd van 1 maart 2019 tot en met 31 oktober 2020.

In het akkoord zijn afspraken gemaakt over onder andere het salaris, de functies, professionalisering, WNRA en de transitievergoeding.

Salaris

Met betrekking tot het salaris zijn er een tweetal opvallende wijzigen met ingang van 1 januari 2020.

  1. Met ingang van 1 januari 2020 worden de salarissen van alle medewerkers structureel met 4,5% verhoogd.
  2. Met ingang van 1 januari 2020 vervalt ook de inkomenstoelage voor het onderwijsondersteunend personeel en is deze toelage verwerkt in de salaristabellen.

Daarnaast krijgen in februari 2020 alle medewerkers (met uitzondering van LIO-ers en stagiairs) die in januari 2020 in dienst waren, een eenmalige uitkering van 33% van het maandsalaris van januari 2020 en een eenmalige uitkering van maximaal € 875,- bruto naar rato van de betrekkingsomvang en duur van het dienstverband in januari 2020.

De salaristabellen per 1 januari 2020 vindt u hier.

Functies

Iedere werkgever moet voor 1 augustus 2020 het functiegebouw voor het OOP en de directiefuncties heroverwegen en verouderde functiebeschrijvingen actualiseren. . Dit betekent dat de afweging wordt gemaakt of nieuwe functiebeschrijvingen, zo nodig inclusief bijbehorende waardering, nodig zijn en welke functies zullen worden gehanteerd. Besluiten hierover worden genomen na overleg met en met instemming van de P(G)MR.

Er zijn nieuwe voorbeeldbeschrijvingen beschikbaar, maar schoolbesturen kunnen ook hun eigen beschrijvingen maken middels FUWA PO. Als de inschaling in de schaal bij de nieuw gewaardeerde functie leidt tot een lager salaris dan in de oude schaal, dan behoudt de werknemer het oude salaris (inclusief uitzicht). Werkgever en werknemer leggen de afspraken hierover voor 1 augustus 2020 vast in een addendum bij de arbeidsovereenkomst.

Ook worden er nieuwe D-numerieke salarisschalen voor directeuren en adjunct-directeuren ingevoerd. Uiterlijk per 1 augustus 2020 vervallen de oude A- en D-schalen. De directeur ontvangt naast het salaris in de nieuwe D-schaal geen aparte directietoelage meer. De directietoelage wordt opgenomen in het nieuwe maandsalaris.

De FUWA-gecertificeerde adviseurs van GOC Consultants kunnen u ondersteunen bij het actualiseren van de bestaande functiebeschrijvingen en het opstellen van nieuwe functiebeschrijvingen.

Professionalisering

Elke werknemer in het OP en OOP heeft, naar rato van de werktijdfactor, recht op een individueel professionaliseringsbudget van € 500,- per jaar en 2 uren per werkweek om invulling te geven aan zijn individuele professionele ontwikkeling. Voor de jaren 2020 en 2021 wordt het individuele professionaliseringsbudget verhoogd met € 100,- per jaar naar rato van de betrekkingsomvang.

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren

Voor het openbaar onderwijs is met ingang van 1 januari 2020 dezelfde ketenregeling, inclusief de uitzonderingen, van toepassing als in het bijzonder onderwijs. De regelingen voor bovenwettelijke uitkeringen en de transitievergoeding zijn voor het openbaar onderwijs en het bijzonder onderwijs gelijk.

Transitievergoeding

Ontslagbeleid en werkgelegenheidsbeleid komen met ingang van de nieuwe cao te vervallen. Bij een voorzien probleem met de formatie vindt altijd overleg plaats met de vakbonden. In dit overleg maakt de werkgever met bonden afspraken. Als het probleem cijfermatig niet zo groot is, dan zal slechts een deel van de vakbonden aan het overleg deelnemen.

Daarnaast komt de transitievergoeding bij ontslag op bedrijfseconomische gronden te vervallen.

Tot slot

Heeft u vragen over het onderhandelaarsakkoord, dan staat GOC Consultants u graag te woord. U kunt uw vragen richten aan Aleid te Voortwis of Theodora de Kooter.

Het volledige akkoord vindt u hier.