Re-integratie tijdens de Coronacrisis

Re-integratie tijdens de Coronacrisis

08-04-2020 9:11

Versoepelde beoordeling UWV:  sigaar uit eigen doos

In de afgelopen weken heeft de overheid voortvarend verschillende – veelal ruimhartige – maatregelen in het leven geroepen om werkgevers en werknemers in deze moeilijke Coronatijd te ondersteunen. Eén van de vele problemen waar zij tegenop lopen is dat het als gevolg van de beperkingen die de overheid heeft opgelegd, niet altijd mogelijk is om onverkort aan de eisen te voldoen die er op grond van de Wet verbetering poortwachter (WVP) aan een re-integratietraject worden gesteld. Inmiddels is bekend dat UWV er in het kader van de WIA-claimbeoordeling rekening mee zal houden als blijkt dat de werkgever en werknemer als gevolg van de corona-crisis niet integraal aan hun verplichtingen op grond van de WVP hebben voldaan. Maar de uitwerking van de versoepeling van de beoordeling door UWV is ronduit teleurstellend.

Beoordeling

Is er sprake van termijnoverschrijding of zitten er volgens UWV hiaten in het re-integratie verslag? Dan moet de werkgever bij het indienen van het re-integratieverslag onderbouwd aangeven dat hij als gevolg van de Coronacrisis niet integraal aan zijn WVP-verplichtingen heeft kunnen voldoen. Vervolgens zullen dan de arbeidsdeskundigen en de verzekering artsen beoordelen of die onderbouwing er toe leidt dat er sprake is van ‘een deugdelijke grond’ voor de geconstateerde tekortkomingen.

Is er volgens de UWV inderdaad sprake van een deugdelijke grond voor de tekortkomingen, dan wordt het re-integratieverslag gewoon beoordeeld alsof er aan alle verplichtingen is voldaan en wordt de WIA-beschikking binnen de gebruikelijke termijn afgegeven. Ondanks het feit dat zijn re-integratietraject niet volledig voldoet aan de WVP-eisen kan een werknemer dan dus na twee jaar ziekte door zijn werkgever worden ontslagen wegens ziekte/arbeidsongeschiktheid als de WIA-beschikking daar aanleiding toe geeft. Anders gezegd: de rekening voor de versoepeling wordt door UWV in dat geval bij de werknemer neergelegd.

Is er volgens het UWV geen sprake van een deugdelijke grond voor de tekortkomingen? Dan gelden de gewone beoordelingsregels. De werkgever krijgt dan een administratieve boete of een  loondoorbetalingssanctie opgelegd. Anders gezegd: de rekening voor de versoepeling wordt door UWV in dat geval bij de werkgever neergelegd.

Maatwerk

Gezien het bovenstaande zal duidelijk zijn dat de re-integratie van de werknemer ten alle tijden door moet blijven gaan. Ook nu het door de Coronacrisis lastiger is dan anders om hem te laten re-integreren.

Uniformiteit

Het is uiteraard de bedoeling van UWV om een uniform beleid te hanteren bij het (niet) opleggen van boetes en sancties als een re-integratieverslag hiaten bevat die naar het oordeel van de werkgever aan de Coronacrisis te wijten is. Daarom zal UWV in de komende wekenbeoordelen in welke situaties tekortkomingen in het re-integratieverslag als gevolg van de Coronacrisis wel of niet tot een loonsanctie moeten leiden. Wij houden u daarvan op de hoogte.

Twijfelt u of u en uw werknemer in deze corona tijden voldoende re-integratie activiteiten ondernemen om de werknemer te laten re-integreren? GOC Consultants heeft twee geregistreerde casemanagers – Aleid te Voortwis en Theodora de Kooter – die u graag helpen bij het beoordelen van het re-integratiedossier van uw werknemer of uw vragen over de re-integratie beantwoorden.