Onderhandelaarsakkoord CAO VO

Onderhandelaarsakkoord CAO VO

23-04-2020 10:17

Op 9 april 2020 heeft de VO-raad met de onderwijsbonden een onderhandelaarsakkoord bereikt over de nieuwe cao voor de werknemers in het voortgezet onderwijs. Deze nieuwe CAO VO heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot 1 januari 2021.

Oplopende leraren- en schoolleiderstekorten, werkdruk blijft onderwerp van zorg

In het onderhandelaarsakkoord zijn op diverse punten afspraken gemaakt, met als insteek dat het beroep van leraar aantrekkelijk moet zijn, in deze tijden van krimp (tot 2028 landelijk gemiddeld 12% minder leerlingen) en de toenemende verantwoordelijkheid van scholen in het realiseren van een inclusieve samenleving en het leggen van een fundament van een leven lang leren. Ondanks daling van het leerlingenaantal zal het lerarentekort oplopen omdat een grote groep leraren binnen afzienbare tijd met pensioen gaat. . De Sociale partners zullen dan ook onverminderd aandacht blijven vragen voor werkdruk en blijven lobbyen voor extra structurele investeringen in het voortgezet onderwijs.

Salaris

Een van de afspraken betreft het salaris van al het personeel in het voortgezet onderwijs. Met ingang van 1 maart 2020 worden de salarissen – en salarisschalen – structureel met 2.75% verhoogd. Ook wordt de structurele eindejaarsuitkering met 0,6% verhoogd naar 8%.

Tevens krijgen alle werknemers in juni 2020 – naar rato van de benoemingsomvang – een eenmalige bruto uitkering van € 750,00. Deze eenmalige uitkering is pensioengevend.

Voor de schoolleiders is naast bovenstaande salarisafspraken afgesproken dat het aantal treden in schaal 12 met ingang van 1 augustus 2020 wordt teruggebracht van zestien treden naar twaalf treden. Dit in overeenstemming met schaal LD.

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA)

Op 1 januari 2020 is de WNRA in werking getreden. De rechtspositie van werknemers in het openbaar onderwijs is sindsdien – op de ketenregeling na – gelijk aan de rechtspositie van werknemers in het bijzonder onderwijs. Dit betekent onder andere dat werknemers in het openbaar onderwijs nu een tweezijdige arbeidsovereenkomst hebben. Waar de CAO VO tot nu toe voor bepaalde onderdelen twee regelingen kende, gaat er nu één regeling gelden. Het uitgangspunt hierbij is dat de regeling van het bijzonder onderwijs ook voor het openbaar onderwijs van kracht wordt. Voor de ketenregeling zijn aanvullende afspraken gemaakt.

Ketenregeling

Had het openbaar onderwijs – voordat de WNRA van kracht werd – nog de mogelijkheid om in drie jaar tijd een onbeperkt aantal aanstellingen aan een werknemer te verstrekken, met ingang van 1 januari 2020 gingen de regels van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) gelden. In de WAB is vastgelegd dat een werknemer in een periode van drie jaar maximaal drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten kan krijgen, als de contracten zich met tussenpozen van minder dan zes maanden opvolgen. De vierde arbeidsovereenkomst of de arbeidsovereenkomst die loopt op het moment dat de termijn van drie jaar wordt overschreden wordt automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Voor het bijzonder onderwijs gelden de ketenregels van de CAO VO 2018-2019: de totale duur van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten bedraagt twee jaar of maximaal drie arbeidsovereenkomsten.

In het onderhandelaarsakkoord is afgesproken dat het uitgangspunt is dat de regelingen van het bijzonder onderwijs ook voor het openbaar onderwijs van kracht worden. Dit uitgangspunt wordt ook aangehouden voor wat de ketenregeling betreft. Met ingang van 1 augustus 2021 gaat de maximale termijn voor het sluiten van een tijdelijke arbeidsovereenkomst in het openbaar onderwijs dan ook van drie jaar naar twee jaar.

Aanvullend is afgesproken dat, als een werkgever op grond van het meerjarenformatiebeleid formatieve problemen voorziet, hij na instemming van de P(G)MR een termijn van maximaal drie jaar aan tijdelijke contracten mag hanteren.

En verder

Naast afspraken over het salaris, de WNRA en de ketenregeling zijn er afspraken gemaakt over de uitvoering van het ‘Convenant personeelstekorten en werkdrukverlichting’, een introductieprogramma voor startende schoolleiders en professionalisering. De cao-partijen hebben daarnaast ook afgesproken in de looptijd van deze cao aan de slag te gaan met het vernieuwen van de arbeidsvoorwaarden, taakbeleid en duurzame inzetbaarheid.

Het onderhandelaarsakkoord wordt binnenkort ter stemming voorgelegd aan de leden van de VO-raad. Ook de onderwijsbonden raadplegen de achterban. Wij laten u uiteraard de uitkomst daarvan weten. 

Meer informatie

Heeft u na het lezen van dit artikel vragen? Vragen over bijvoorbeeld het onderhandelaarsakkoord of een specifiek gedeelte hieruit? GOC Consultants heeft twee medewerkers – Aleid te Voortwis en Theodora de Kooter – die u graag helpen bij uw vragen.