Ondersteuningsplan Passend Onderwijs

Ondersteuningsplan Passend Onderwijs

21-01-2021 10:31

Samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs die voor de komende jaren hun ondersteuningsplan vaststellen, móeten dat voor 1 mei aanstaande bij de Inspectie van het Onderwijs inleveren. Uitstel is niet mogelijk!

Samenwerkingsverbanden stellen minstens eens in de 4 jaar een ondersteuningsplan vast en sturen dit voor 1 mei voorafgaand aan het eerste schooljaar waar het plan betrekking op heeft naar de inspectie. De inspectie raadt u aan om tijdig te starten met de voorbereidingen, zodat u aan de procedurevoorschriften en inhoudelijke eisen kunt voldoen. 

Lever het ondersteuningsplan tijdig aan!

Het is van belang dat u het vastgestelde ondersteuningsplan bij de inspectie aanlevert voor 1 mei voorafgaand aan het eerste schooljaar waar het plan betrekking op heeft. U kunt het ondersteuningsplan via het Internet Schooldossier aanleveren. Bij het niet tijdig ontvangen van het vastgestelde ondersteuningsplan wordt direct gestart met een handhavingstraject.

Uitstel voor het aanleveren van het ondersteuningplan is niet mogelijk (artikel 18a WPO en artikel 17a WVO).

Inspectie controleert ondersteuningsplan op wettelijke vereisten

Na ontvangst van het ondersteuningsplan wordt gecontroleerd of de inhoud van het plan aan de wettelijke vereisten voldoet. Als dit niet het geval is, dan kan hiervoor een herstelopdracht geven worden. Daarnaast wordt het ondersteuningsplan betrokken bij het toezicht op de samenwerkingsverbanden in het kader van het vierjaarlijks onderzoek.

Veelvoorkomende herstelopdrachten

De inspectie heeft geconstateerd dat het merendeel van de ondersteuningsplannen die in het schooljaar 2019/2020 zijn aangeleverd vrijwel geheel voldoen aan de wettelijke vereisten. De herstelopdrachten die zij hebben gegeven liggen met name op het gebied van:

  • het beschrijven van de beoogde en bereikte kwantitatieve en kwalitatieve resultaten (artikel 18a, achtste lid, onder e, WPO en artikel 17a, achtste lid, onder e, WVO);
  • het informeren (procedure en beleid) met betrekking tot het terug- of overplaatsen vanuit het (voorgezet) speciaal onderwijs naar het regulier onderwijs (artikel 18a, achtste lid, onder d, WPO en artikel 17a, achtste lid, onder d, WVO);
  • de wijze waarop ouders worden geïnformeerd over de ondersteuningsvoorzieningen en de onafhankelijke ondersteuningsmogelijkheden (artikel 18a, achtste lid, onder f, WPO en artikel 17, achtste lid, onder f, WVO).

De inspectie raadt u aan om hiermee rekening te houden bij het schrijven van het nieuwe ondersteuningsplan.

Bron: Onderwijsinspectie