Personeelsbeleid VO strategischer geworden

Personeelsbeleid VO strategischer geworden

08-03-2021 2:19

Strategisch personeelsbeleid (HRM) in het voortgezet onderwijs is strategischer geworden. De afstemming van het strategisch personeelsbeleid op onderwijskundige doelen is de afgelopen jaren verbeterd. Aandacht voor de implementatie van personeelsbeleid door schoolleiders en oog voor de professionele ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van leraren en schoolleiders blijven onverminderd belangrijk. Dit alles blijkt uit de tweede meting van het onderzoek naar de ontwikkeling van strategisch personeelsbeleid dat najaar 2020 is uitgevoerd door de Universiteit Utrecht.

Uit het UU-onderzoek (Universiteit Utrecht) blijkt dat de afstemming van strategisch personeelsbeleid op externe ontwikkelingen goed is. Ook de afstemming op onderwijskundige doelen is ruim voldoende en verbeterd ten opzichte van 2018. Het personeelsbeleid biedt volgens besturen ruim voldoende ondersteuning aan de professionele ontwikkeling van leraren en schoolleiders, al laat het onderzoek tegelijk ook zien dat er gemiddeld genomen minder steun wordt geboden aan het ontwikkelperspectief van leraren dan in 2018.  

Vergelijkbaar met de eerste meting, is de ondersteuning voor professionele ontwikkeling in verhouding minder gericht op de doorgroei naar een andere of hogere functie. Ten opzichte van 2018 beoordelen besturen de kwaliteit van de implementatie van personeelsbeleid en leiderschap van schoolleiders onveranderd als goed. Duurzame inzetbaarheid van leraren en schoolleiders staat onverminderd onder druk, gelet op de aanwezige arbeidsrisico’s en de daarop gerichte beleidsmaatregelen.   

Een completer beeld 

Doordat in deze meting naast besturen ook schoolleiders en leraren zijn bevraagd, hebben we inzicht in de doorwerking van het beleid en de aandachtsgebieden voor de sector. Zo is te zien dat schoolleiders en leraren in vergelijking met besturen minder positief zijn over hun eigen ontwikkelperspectief. Ook zijn bestuurders en schoolleiders positiever over de afstemming van het personeelsbeleid op onderwijskundige doelen dan leraren.   

Belangrijke aandachtspunten voor besturen en scholen die uit het monitoronderzoek naar voren komen, zijn de implementatie van personeelsbeleid en (onderwijskundig) leiderschap van schoolleiders én het versterken van de ontwikkeling van strategisch personeelsbeleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid en het ontwikkelperspectief voor leraren en schoolleiders.

LEES HET RAPPORT STRATEGISCH PERSONEELSBELEID IN HET VO (2020) 

Aandacht voor doorwerking 

De VO-raad ziet de conclusies van het onderzoek als een aanmoediging voor de sector om door te gaan op de ingeslagen weg om het strategisch personeelsbeleid te versterken. Bijna tien jaar van voortdurende aandacht in landelijk beleid is – ook volgens de onderzoekers – een belangrijke factor gebleken voor de beweging die besturen en scholen in gang hebben gezet die onder meer blijkt uit de ruim voldoende verbeterde afstemming van het personeelsbeleid op de onderwijskundige schooldoelen.  

Strategisch personeelsbeleid is dan wel ‘strategischer’ geworden, tegelijk moet worden onderkend dat met name de toepassing van strategisch personeelsbeleid voor verbetering vatbaar is. Uit het onderzoek komen diverse aandachts- en verbeterpunten naar voren: het komen tot een betere doorwerking van personeelsbeleid en consequente beleidstoepassing (inclusief monitoring en evaluatie) en -implementatie in de schoolpraktijk en het verbeteren van monitoring en evaluatie. Het gesprek tussen bestuur, schoolleiding en medewerkers is daarin een belangrijke pijler. 

Bekijk de themapagina met een stappenplan voor hoe u werk kunt maken van de versterking van strategisch personeelsbeleid (HRM) of download de PDF van het stappenplan.

Meer informatie is te vinden op de website van de VO-Raad

Bron: VO-Raad