Nationaal Programma Onderwijs na Corona

Nationaal Programma Onderwijs na Corona

09-04-2021 11:13

In een brief aan alle schoolbesturen en scholen heeft het ministerie van OCW meer informatie gegeven over het Nationaal Programma Onderwijs na Corona (NPO). Bestuur en school zullen samen moeten komen tot een schoolprogramma. 

Het ministerie geeft in de brief op hoofdlijnen informatie over het tijdpad: de financiën, de verantwoording en monitoring en kennisdeling. Het NPO moet het voor leerlingen die dat nodig hebben mogelijk maken langer, meer en effectievere (onderwijs)tijd te laten krijgen om de impact die de coronacrisis tot nu toe op hun ontwikkeling had, te herstellen en hen weer een goede uitgangspositie te geven.  

Drie stappen tot de zomer 

Er zit een flinke tijdsdruk op het programma en het ministerie verwacht dat scholen tot aan de zomervakantie drie stappen zetten:  

  1. In een schoolscan leggen ze de behoefte op leerling- en schoolniveau vast. 
  2. Op basis van de schoolscan kiezen scholen effectieve interventies van een ‘menukaart’, deze komt in april beschikbaar. 
  3. Tot slot schrijven scholen een schoolprogramma dat dient als plan van aanpak. 

Bestuurlijke verantwoordelijkheid 

Besturen zijn formeel verantwoordelijk voor de formatieve, financiële en inhoudelijke gevolgen op het gebied van onderwijskwaliteit. Zij ontvangen de middelen van het NPO en komen tot een bestedingsplan in samenspel met team, schoolleider en medezeggenschapsorganen. De analyse vindt plaats op schoolniveau, waarbij schoolleiders de plannen ter instemming voorleggen aan de MR. Zo zijn ook leraren en ouders betrokken. Het werk dat in de klas plaatsvindt staat centraal. Er is ook ruimte voor bovenschools of bovenbestuurlijk aanbod. De verantwoording loopt via het jaarverslag. Van besturen wordt verwacht dat zij de gemeenten informeren zodat die vanuit hun verantwoordelijkheid bijdragen. (Bron: PO-Raad)

Stappenplan voor maken ‘schoolscan’

Het ministerie van OCW heeft inmiddels een stappenplan gepubliceerd dat scholen helpt met het maken van een schoolscan. Het is aan scholen zelf om te bepalen hoe zij hun huidige situatie analyseren (en daarmee de schoolscan vorm geven). Het resultaat van de schoolscan moet besproken worden met de MR en in september geven scholen aan of de schoolscan is gemaakt. 

Het stappenplan is een vrijwillige handreiking aan scholen en sluit zoveel mogelijk aan op wat scholen toch al doen om zicht te houden op hun leerlingen. 

Een goede analyse helpt scholen vervolgens de juiste keuzes te maken uit de zogeheten menukaart met aanbevolen maatregelen. Deze komt eind april. De menukaart geeft scholen veel ruimte om hun eigen plan te maken en zo goed mogelijk te profiteren van het Nationaal Programma Onderwijs. OCW moedigt scholen ook aan om over de uitkomsten van hun analyse contact te zoeken met de gemeente, zodat de gemeente en scholen zo nodig elkaar kunnen helpen.

Het stappenplan heeft een beknopte samenvatting en is er in drie versies:

Zie ook de vragen en antwoorden over het Nationaal Programma Onderwijs.

Bron: Rijksoverheid