Bekostigingsbedragen NPO bekend

Bekostigingsbedragen NPO bekend

30-06-2021 1:52

Het ministerie van OCW heeft alle scholen geïnformeerd over de definitieve bedragen en het betaalritme van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) voor het komende schooljaar. Ook is meer bekend over de verantwoording van de NPO-middelen.

Voor het schooljaar 2021-2022 krijgen alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs per leerling een bedrag aan aanvullende bekostiging. Scholen met veel leerlingen met risico op onderwijsachterstand krijgen een extra bedrag. Er is ook aanvullende bekostiging voor nieuwkomers en samenwerkingsverbanden.

Bedrag per leerling voor het schooljaar 2021-2022

Scholen krijgen per leerling een bedrag aan aanvullende bekostiging om het schoolprogramma uit te voeren. In de tabel hieronder vindt u voor het schooljaar 2021-2022 per schooltype het bedrag per leerling en het betaalmoment. Het schooljaar loopt van augustus 2021 tot en met juli 2022.

Schooljaar 2021-2022Per leerlingBetaalmoment
basisonderwijs€ 701,16maandelijks vanaf sept 2021
vwo; havo; mavo; leerjaar 1 en 2 vbo€ 701,16nov 2021 ineens
speciaal basisonderwijs€ 1.051,74maandelijks vanaf sept 2021
praktijkonderwijs; leerjaar 3 en 4 vbo€ 1.051,74nov 2021: € 701,16 ineens
voorjaar 2022: € 350,58 ineens
(voortgezet) speciaal onderwijs€ 1.402,31maandelijks vanaf sept 2021

De bedragen per school voor het schooljaar 2021-2022 staan in een informatietool.

Extra bijdrage bij meer risico op onderwijsachterstand

De leervertraging is niet op alle scholen gelijk. Scholen met bijvoorbeeld een uitdagende leerlingenpopulatie of met veel leerlingen met ouders met een lage sociaaleconomische status hebben een groter risico op onderwijsachterstanden. Deze scholen krijgen daarom een extra bijdrage, die hoger is naarmate het achterstandsrisico groter is. Deze extra bijdrage is verwerkt in de informatietool met de bedragen per school.

Een basisschool of middelbare school krijgt per eenheid achterstandsscore een vast bedrag. De basis hiervoor is de CBS-indicator voor onderwijsachterstanden. Deze CBS-indicator is in het po al staande praktijk. In het vo is de systematiek hiervoor nieuw. Lees meer op de website van het CBS; daar vindt u ook uw achterstandsscore.

Voor speciale scholen voor basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs wordt aangesloten bij de bestaande CUMI-regeling. Deze scholen krijgen een bedrag per CUMI-leerling boven het aantal van 4; ook cluster 1 en 2 lopen hierin mee.

Schooljaar 2021-2022BedragBetaalmoment
CBS-indicator po, per achterstandsscore€ 251,16maandelijks vanaf sept 2021
CBS-indicator vo, per achterstandsscore€ 1.038,63voorjaar 2022 ineens
CUMI-regeling, per CUMI-leerling >4€ 548,56maandelijks vanaf sept 2021

Aanvullende bekostiging voor schooljaar 2022-2023

Voor het schooljaar 2022-2023 is minimaal € 500 per leerling beschikbaar. Begin 2022 wordt bekeken wat het definitieve bedrag wordt. Dit hangt onder meer af van de uitkomsten van de implementatiemonitor en andere relevante informatie over en onderzoeken naar de actuele ontwikkeling van coronavertragingen.

Aanvullende bekostiging nieuwkomers en samenwerkingsverbanden

Nieuwkomers in het primair onderwijs

In het primair onderwijs zijn de voorwaarden voor bijzondere en aanvullende bekostiging voor onderwijs aan asielzoekers en overige vreemdelingen verruimd vanaf peildatum 1 mei 2021.

  • Scholen kunnen bekostiging aanvragen voor zowel asielzoekers als overige vreemdelingen die maximaal 4 jaar in Nederland wonen. Eerst was dit maximaal 2 jaar voor asielzoekers en 1 jaar voor overige vreemdelingen.
  • Overige vreemdelingen krijgen in het 1e jaar hetzelfde bedrag als asielzoekers, omdat het wegwerken van taalachterstanden een even grote opgave is. Scholen krijgen nu dus voor de eerste opvang van overige vreemdelingen een hoger bedrag.

Voor het schooljaar 2021-2022 is het bedrag per asielzoeker of overige vreemdeling:

  • in het 1e jaar maximaal € 10.909,17;
  • in het 2e, 3e en 4e jaar € 1.640.

De bedragen worden op dezelfde data betaald als de reguliere nieuwkomersbekostiging.

Nieuwkomers in het voortgezet onderwijs

In het voorgezet onderwijs is het geld bedoeld voor nieuwkomers die tussen 1 april 2020 en 1 april 2021 korter dan 2 jaar in Nederland waren en die in de Internationale Schakelklas (ISK) of in het reguliere onderwijs zaten. Zo kunt u nieuwkomers langer ondersteunen.

Een school krijgt voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 een bedrag per nieuwkomer van € 2.619,47 maal het aantal getelde nieuwkomers op 5 peildata (1 april 2020, 1 juli 2020, 1 oktober 2020, 1 januari 2021 en 1 april 2021). Voor bijvoorbeeld een nieuwkomer die op 3 van de peildata is geteld, krijgt de school 3 maal het bedrag van € 2.619,47. Hierbij gelden de definitie en de peildata van de Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo.

Het totaalbedrag wordt in het voorjaar van 2022 in één keer uitgekeerd voor beide schooljaren.

ISK’s worden opgeroepen om zoveel mogelijk hun NT2-expertise te delen met de reguliere scholen, zodat ook de nieuwkomers die in de tussentijd doorgestroomd zijn naar het reguliere onderwijs, daar ondersteund kunnen worden. Hiervoor kan ook een beroep worden gedaan op LOWAN.

Het budget van samenwerkingsverbanden vo voor lichte en zware ondersteuning wordt tijdelijk verhoogd. Deze verhoging is bedoeld om het langere verblijf op te vangen van leerlingen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs, bijvoorbeeld doordat er geen stage gevonden kon worden. Het langere verblijf van deze leerlingen zorgt voor extra kosten voor samenwerkingsverbanden, waardoor minder budget overblijft voor de ondersteuning van leerlingen op andere vo-scholen. De samenwerkingsverbanden vo krijgen daarom extra budget op basis van de leerlingtelling op 1 oktober 2020. Voor samenwerkingsverbanden po wordt het budget niet opgehoogd omdat daar niet de verwachting is dat leerlingen op het speciaal (basis)onderwijs een langer verblijf hebben.

Voortgezet speciaal onderwijs

Het extra budget voor samenwerkingsverbanden vo voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs is verwerkt in de bekostiging door ophoging van het bedrag per vo-leerling voor zware ondersteuning met € 17,56 (artikel 23 van de Tweede regeling bekostiging personeel po 2021-2022). Dit bedrag in schooljaar 2021-2022 wordt maandelijks uitbetaald vanaf augustus 2021.

Praktijkonderwijs

Het extra budget voor leerlingen in het praktijkonderwijs wordt verdeeld via een bedrag per pro-leerling van € 237,02. Dit bedrag in schooljaar 2021-2022 wordt vanaf september 2021 maandelijks uitbetaald, waarbij in de eerste maand ook de betaling voor augustus meegaat.

Bron: Nationaal Programma Onderwijs