Wetsvoorstel modernisering Participatiefonds aangenomen

Wetsvoorstel modernisering Participatiefonds aangenomen

11-10-2021 1:14

Op 14 september 2021 is het wetsvoorstel beëindiging vervangingsfonds en modernisering participatiefonds met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel vervolgens op 5 oktober 2021 als hamerstuk afgedaan. Dat betekent dat na drie jaar voorbereiding de modernisering van Participatiefonds per 1 augustus 2022 zal worden doorgevoerd.

Veranderingen

De manier waarop het Participatiefonds de werkloosheidskosten van voormalig personeel vergoedt gaat vanaf schooljaar 2022-2023 veranderen.

Het fonds zal niet langer de volledige kosten van de werkloosheidsuitkering van voormalig werknemers vergoeden. Er zal altijd sprake zijn van een eigen bijdrage van de werkgever als een dienstverband van een werknemer wordt beëindigd. Er komt een standaard eigen bijdrage va 50% van de uitkeringskosten. De andere helft wordt vergoed vanuit het fonds. Daarvoor hoeft geen vergoedingsverzoek meer te worden ingediend. Maar in bepaalde gevallen zal het Participatiefonds 90% van de kosten vergoeden. Bijvoorbeeld als het gaat om een contract in het kader van vervanging dat na afloop van de vervanging niet is voortgezet.  Dit geldt ook als een dienstverband wegens langdurige ziekte of op tegenspraak via de kantonrechter is beëindigd. Voor deze beëindigingsgronden blijft er een reglement Participatiefonds bestaan. Als een beëindiging van een dienstverband aan de voorwaarden voldoet, kan de werkgever een verzoek indienen om de eigen bijdrage te verlagen tot 10%.

Korte en lange termijn

Het lange termijn effect van de modernisering van het Participatiefonds is dat de premie die  schoolbesturen aan het fonds betalen zal dalen. De werkloosheidskosten van alle voormalig werknemers uit het PO bepalen de hoogte van de premie. Met het nieuwe systeem komen de kosten die individuele schoolbesturen veroorzaken, niet meer integraal ten laste van het collectief maar gedeeltelijk voor eigen rekening. Een schoolbestuur dat weinig instroom in de WW veroorzaakt, zal minder kosten in het kader van werkloosheidsuitkeringen krijgen. In tegenstelling tot een schoolbestuur waarvan veel medewerkers instromen in de WW. Op korte termijn is het raadzaam om personele problemen nog in dit schooljaar te streven naar het oplossen daarvan. Zijn er knelpunten in het functioneren? Ga met de medewerker in kwestie over in gesprek en zet een begeleidings- en beoordelingstraject in gang. Zorg dat tijdig duidelijk wordt of voortzetting in de eigen functie haalbaar is.

Zie eerder bericht