Extra middelen arbeidsmarkttoelage voor personeel (PO/VO)

Extra middelen arbeidsmarkttoelage voor personeel (PO/VO)

26-10-2021 2:10

Eind oktober heeft demissionair minister Slob de Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging uitvoering arbeidsmarkttoelage Nationaal Programma Onderwijs PO en VO gepubliceerd. Deze regeling gaat specifiek over de extra middelen die beschikbaar worden gesteld voor de arbeidsmarkttoelage.

Onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs is een arbeidsmarkttoelage voor personeel. Het kabinet heeft voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 in totaal 375 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het toekennen van deze toelagen. Deze regeling is specifiek gericht op dat deel van de vestigingen in het primair en voortgezet onderwijs met het grootste risico op onderwijsachterstanden. Deze regeling geldt voor schooljaar 2021-2022.


De bekostiging voor de inzet van de arbeidsmarkttoelage is gericht op personeel op vestigingen met relatief de meeste leerlingen met een risico op onderwijsachterstanden. Het doel van de regeling is om op die wijze het herstel van kansengelijkheid te bevorderen. Al het personeel werkzaam op die vestigingen (leraren, schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel) komt in aanmerking voor een toelage. Hiermee wordt volgens de minister in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs recht gedaan aan de verschillen in de mate waarin het lerarentekort het laten inlopen van opgelopen leervertraging bemoeilijkt.


Over de precieze inzet en verdeling van de voor arbeidsmarkttoelagen beschikbare middelen, worden op vestigingsniveau, tussen het bevoegd gezag en het personeelsdeel medezeggenschapsraad P(G)MR, afspraken gemaakt.


In de regeling worden voorbeelden gegeven hoe de extra gelden zouden kunnen worden verdeeld.


De Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging uitvoering arbeidsmarkttoelage Nationaal Programma Onderwijs PO en VO is hier te downloaden.

Vanaf pagina 4 (Bijlage 1) is de lijst met PO-vestigingen die in aanmerking komen voor bijzondere bekostigingen te vinden.

Vanaf pagina 23 (Bijlage 2) begint de lijst voor VO-vestigingen.

Bron: AVS