Vereenvoudiging bekostiging en samenwerkingsverbanden

Vereenvoudiging bekostiging en samenwerkingsverbanden

22-11-2021 1:38

De vereenvoudiging bekostiging po heeft ook consequenties voor de samenwerkingsverbanden vo. Het vso valt immers onder het primair onderwijs.

Hoofdlijnen

In de kern bestaat de vereenvoudiging uit de volgende maatregelen:

  1. De gemiddelde gewogen leeftijd (GGL) wordt afgeschaft
  2. Het onderscheid in de bekostiging tussen onderbouw en bovenbouw verdwijnt
  3. De personele en materiële bekostiging worden samengevoegd
  4. De volledige bekostiging wordt op kalenderjaarbasis bepaald en uitbetaald, waarbij ook de teldatum wijzigt van 1 oktober t-1 naar 1 februari t-1.
  5. Enkele specifieke maatregelen voor het speciaal basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en samenwerkingsverbanden, zoals de afschaffing van de 2%-systematiek voor het sbo en de groeibekostiging voor het sbo en (v)so.
  6. Tlv’s afgegeven vanaf februari 2022 worden volgens vast format geregistreerd. Voor 1-2-22 registeren en voor 1-4-22 uitwisselen met ROD. Dit geldt voor voor sbo (en swv po).
  7. De huidige groeiregeling wordt afgeschaft. Hiervoor komt in de plaats: swv moet opgeven wat er met de meer dan onevenredige groei gebeurt.
  8. Voor alle samenwerkingsverbanden: Meebetalen op overschrijding op ondersteuningsbudget wijzigt: Dit komt alleen ten laste van de scholen de kunnen doorverwijzen. Po en vo betalen op dezelfde manier mee. So en vso betalen hier nooit aan mee.

Meer informatie is te vinden op de website van het Steunpunt, waar ook meer informatie te vinden is over de procedure rond TLV SBO, onevenredige groei en verschillende handelingsadviezen voor swv’s en scholen.

Bron: PO-Raad / Steunpunt Passend Onderwijs