Convenantsmiddelen werkdrukverlichting in goed overleg met personeel besteed (vo)

Convenantsmiddelen werkdrukverlichting in goed overleg met personeel besteed (vo)

27-01-2022 2:52

Gebaseerd op de OCW/DUO-data over 2020 zijn de middelen uit het convenant ‘Aanpak lerarentekorten en werkdrukverlichting vo’ vooral besteed aan maatregelen voor werkdrukverlichting (81%), ontwikkeltijd (54%), onderwijsinnovatie (54%) en de begeleiding van zij-instromers of startende leraren (47%). Dat blijkt uit de tweede monitor van het proces en besteding van de convenantsmiddelen, uitgevoerd door Voion.

Bijna 92% van de schoolbesturen heeft in 2020 het onderwijzend personeel actief betrokken bij de besteding van middelen uit het convenant.

Download hier de “Tweede meting aanpak personeelstekorten en werkdruk”

Inzet structurele gelden

Uit de rapportage blijkt dat er bovenal behoefte is aan meer ruimte om structurele gelden over een langere termijn in te zetten. Nu is het beschikbare bedrag te laag en houdt de financiering op in 2022. Ophoging en structurele voortzetting van de middelen leiden tot doordachte, effectieve en structurele maatregelen tegen werkdruk. Specifieke maatregelen van de afgelopen twee jaren zijn onder meer: tijdelijk kleinere klassen, inzet van extra onderwijsondersteuning en investeringen in ICT-hulpmiddelen en digitalisering om het werk efficiënter uit te voeren.

Aanbevelingen

De bevindingen leidden tot een aantal aanbevelingen. Onder andere om in het vervolg de voorwaarde te handhaven dat maatregelen van onderaf georganiseerd worden met betrokkenheid van het onderwijzend personeel. Een andere belangrijke voorwaarde is een goede kennisdeling over (langdurige) effectieve maatregelen. Ook vraagt de evaluatie meer aandacht bij toekomstige regelingen en zo nodig verplicht. Tevens is het belangrijk dat scholen waarborgen dat de middelen herkenbaar worden besteed worden aan de doelen waarvoor ze beschikbaar zijn.

Conclusies

De tweede meting laat aan de hand van de jaarverslagen en interviews zien dat besturen en scholen uiteenlopende methoden hanteren om met het personeel tot maatregelen te komen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een ideeënmonitor (enquête onder personeel), een algemene oproep via de MR om met initiatieven te komen, het instellen van werkgroepen en rondetafelgesprekken. Ook de rollen van besturen en schoolleiding kunnen sterk verschillen. Dat varieert van sterk sturend en toetsend (eigen ideeën worden aan personeel voorgelegd), vooral toetsend (personeel brengt ideeën in, leiding toetst alleen op voorwaarden) tot gezamenlijk overleg (leiding en delegatie personeel brainstormen gezamenlijk over maatregelen).

Convenant ‘Aanpak lerarentekorten en werkdrukverlichting’

In het convenant ‘Aanpak lerarentekorten en werkdrukverlichting’ zijn tijdelijke middelen beschikbaar gesteld aan scholen voor maatregelen tegen lerarentekorten en werkdruk. Eind 2019 is in dat kader voor het vo 150 miljoen euro uitgekeerd voor besteding in 2020 en 2021. Begin 2021 is de eerste meting gedaan naar hoe het proces om de middelen te besteden is verlopen en waaraan de middelen uit het convenant besteed worden. De tweede meting heeft plaatsgevonden in het laatste kwartaal van 2021, waarna ook de bestedingstermijn voor de middelen uit het convenant verloopt.

Bron: VO-raad / Voion