Verbetering ventilatie: Een CO2-meter in ieder lokaal en hulpteam voor scholen

Verbetering ventilatie: Een CO2-meter in ieder lokaal en hulpteam voor scholen

04-02-2022 11:04

Betere ventilatie in klassen is hard nodig. Daarom hebben het ministerie van OCW, de PO-Raad, de VO-raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) afspraken gemaakt over ondersteuning die scholen krijgen bij het op orde brengen van de ventilatie. Er komt geld beschikbaar om in iedere klas een CO2-meter te hangen en er komt een hulpteam van experts die scholen gaat helpen de ventilatie op orde te brengen. Voor scholen waar de SUViS-regeling geen uitkomst biedt wordt de mogelijkheid van maatwerk uitgewerkt. Ook maakt het ministerie vervolgafspraken met de sectorraden en de VNG over een integrale verbeteraanpak van schoolgebouwen. 

De afspraken die zijn gemaakt, zijn door minister Wiersma in een brief aan de Kamer toegelicht. Besturen en scholen worden via door het ministerie geïnformeerd. De kamerbrief biedt, naast maatregelen op de korte termijn, toezeggingen voor afspraken met het Ministerie om alle schoolgebouwen op de lange termijn onderwijsadaptief, gezond, toegankelijk en duurzaam te maken. Ook worden maatwerkoplossingen uitgewerkt voor de meest urgente gevallen, daar waar de SUViS-regeling geen oplossing biedt

Een CO2-meter in ieder lokaal

Elk klaslokaal moet een CO2-meter krijgen, zodat onderwijspersoneel weet wanneer te handelen om beter te ventileren, en achterhaald kan worden of er structurele ventilatieproblemen zijn in bepaalde lokalen, ook bij correct gebruik van het aanwezige ventilatiesysteem. Het ministerie van OCW stelt voor de aanschaf 17 miljoen euro beschikbaar via de lumpsum. Scholen die de meters eerder hebben gekocht, krijgen de aanschaf op deze manier alsnog vergoed. Scholen kunnen via kenniscentrum Ruimte-OK informatie krijgen over de eisen waar een CO2 meter aan moet voldoen, hoe je de meter goed gebruikt en wat je kunt doen als de meter te hoge waarden aangeeft. 

Hulpteam bezoekt scholen 

Scholen, leraren en gemeenten die voor de ventilatie hulp en advies nodig hebben, kunnen terecht bij Ruimte-OK via 0800-0224402 en ventilatiehulp.nl. Via dit nummer kan ook een hulpteam van experts worden ingeroepen. Scholen die advies nodig hebben worden dan bezocht door een deskundige die helpt met goede ventilatie op de korte termijn en een plan om het op de langere termijn te verbeteren. 


Maatwerkmogelijkheden waar SUViS geen oplossing biedt

Met gemeenten is afgesproken dat zij samen met schoolbesturen de ventilatie op scholen in kaart brengen. Op basis hiervan stellen ze gezamenlijk prioriteiten voor de aanpak. De bestaande SUViS-subsidieregeling, waarvan scholen gebruik konden maken om hun ventilatie te verbeteren, is verlengd tot 30 april 2022. Gemeenten en besturen ervaren echter drempels in het gebruik van deze regeling. Waar de regeling geen uitkomst biedt, zal OCW voor de meest urgente gevallen middelen beschikbaar stellen voor een maatwerkoplossing vanuit een deel van de 160 miljoen die nog gereserveerd stond voor de aanpak van ventilatie. 

Ruimte-OK verzamelt waar de problematiek het meest urgent is en de SUViS geen oplossing biedt. Deze casuïstiek wordt teruggekoppeld aan sectorraden, VNG en OCW en zijn wat betreft de PO-Raad inbreng voor de afspraken die we maken over de noodzaak tot integrale verbetering van schoolgebouwen op de langere termijn. 

Meer informatie over de SUViS-subsidieregeling is hier te vinden.

 +1000-scholen-aanpak

De gemaakte afspraken moeten de situatie op scholen op korte termijn verbeteren. Maar in veel gebouwen is meer nodig dan een quick fix. De PO-Raad, VO-raad en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) werken samen aan een +1000-scholenaanpak. Momenteel worden er 125 scholen per jaar vernieuwd in het primair en voorgezet onderwijs.  Partijen willen toewerken naar het vervangen of renoveren van 1000 extra scholen in vier jaar tijd. Maar dit vraagt om structurele investeringen van de Rijksoverheid. Op lange termijn werkt de +1000-scholen-aanpak toe naar een structureel hoger tempo van vernieuwing naar goede, onderwijsadaptieve, gezonde, inclusieve en duurzame schoolgebouwen. 

Informatie over aanschaf CO2-meter via Ruimte-OK

Om scholen te informeren over de aanschaf en het gebruik van CO2-meters heeft Ruimte-OK verschillende documenten opgesteld. Bijvoorbeeld een kennisdocument over de eisen waaraan een CO2-meter moet voldoen. Om goed inzicht te krijgen of de school aan de slag moet met de ventilatie, is het belangrijk dat de meter continu meet. Daarbij is een logfunctie die de gegevens een jaar opslaat belangrijk om inzicht te krijgen in het verloop van zaken zoals CO2- en temperatuur. De stoplichtfunctie geeft de signaalwaarde of voldoende, matig of onvoldoende geventileerd wordt. Hou daarbij rekening met de achtergrondwaarde buiten, als de CO2-concentratie buiten bijvoorbeeld al 600ppm is dan liggen de signaalwaarden formeel ook hoger (+200). Er wordt namelijk uitgegaan van een achtergrondwaarde van 400ppm. Het is handig als de CO2-meter op netstroom werkt en op een vaste plaats hangt, dit voorkomt dat hij na verloop van tijd niet meer werkt of kwijtraakt. Er zijn ook CO2-meters die meer factoren meten zoals de temperatuur, luchtvochtigheid en zelfs de bredere luchtkwaliteit. Ook zijn er meters die aangesloten kunnen worden op het gebouwbeheersystseem. Belangrijk is dat de school zich goed laat voorlichten bij de keuze voor een goede CO2-meter. 

Meer informatie is te vinden op de website van Ruimte-OK.

Bron: PO-Raad, Ruimte-OK