Onderwijsakkoord om onderwijs aantrekkelijker te maken

Onderwijsakkoord om onderwijs aantrekkelijker te maken

22-04-2022 11:12

Het ministerie van OCW, de vakbonden, PO-Raad en VO-raad hebben op 22 april jl. een onderwijsakkoord gesloten. Met dit akkoord willen ze het personeelstekort aanpakken en de aantrekkelijkheid van werken in het onderwijs verder versterken. Het kabinet investeert 1,5 miljard euro in het primair- en voortgezet onderwijs. Een belangrijk deel van deze investering wordt gebruikt om de loonkloof tussen po en vo te dichten. Het akkoord is tevens het vertrekpunt voor een werkagenda die de komende jaren samen wordt uitgewerkt en uitgevoerd.

In het onderwijsakkoord komen naast het dichten van de loonkloof ook andere onderwerpen aan bod. Zo komt er een arbeidsmarkttoelage voor scholen met veel kwetsbare leerlingen, een arbeidsmarkttoelage voor schoolleiders en ruimte voor professionalisering van leraren.

In het akkoord is ook afgesproken dat er jaarlijks 300 miljoen euro extra wordt geïnvesteerd voor het verlagen van de werkdruk in het voortgezet onderwijs. Het geld komt beschikbaar voor de scholen nadat sociale partners een cao-afspraak hebben gemaakt over de kaders van de besteding. De gedachte hierbij is om aan te sluiten bij de werkdruksystematiek in het primair onderwijs, waarbij leraren, ondersteunend personeel en schoolleiders samen tot een goede en toegesneden besteding komen.

Daarnaast wordt in het onderwijsakkoord verwezen naar een werkagenda. Daarin zijn gezamenlijke ‘actielijnen’ geformuleerd, te weten:

  • Actielijn 1: Goed onderwijs en goede professionals;
  • Actielijn 2: Onderwijsarbeidsmarkt en tekortaanpak;
  • Actielijn 3: Optimaliseren bevoegdhedenstelsel.
Tabel

In mei en juni worden deze actielijnen verder geconcretiseerd.

Bron: Rijksoverheid / PO-Raad / VO-raad