Onderhandelaarsakkoord 2022

Onderhandelaarsakkoord 2022

19-05-2022 9:49

De PO-Raad heeft met de onderwijsvakbonden een onderhandelaarsakkoord afgesloten voor een nieuwe cao voor primair onderwijs. In dit akkoord wordt de loonkloof tussen het primair- en voortgezet onderwijs gedicht. Ook komt er extra beloning voor schoolleiders.

De hoofdpunten uit het onderhandelaarsakkoord zijn:

 • In de cao voor primair onderwijs worden voor werknemers in alle functies en alle onderwijssoorten nieuwe salarisschalen geïntroduceerd. Deze schalen zijn gelijk aan de schalen in het voortgezet onderwijs. Het jaarloon voor de meeste medewerkers wordt hierdoor in 2022 minimaal 4% hoger. Voor functies waarin de verschillen met het voortgezet onderwijs groter zijn, kan dit percentage hoger uitvallen.
 • In de komende jaren werken de positieve effecten van dit akkoord door: grotere periodiekstappen en een hogere maximumbeloning in de schaal.
 • De eindejaarsuitkering zal verhoogd worden van 6,3% naar 8,33%.
 • Voor functies en schalen waar in het voortgezet onderwijs een bindingstoelage bestaat, wordt deze overgenomen in de cao voor primair onderwijs.
 • De beloning in primair- en voortgezet onderwijs wordt daarmee gelijk aan elkaar.
 • Voor directeuren en adjunct-directeuren gaat aanvullend een arbeidsmarkttoelage gelden voor de komende 5 jaar.
 • Onderwijsondersteunend personeel behoudt de extra jaarlijkse uitkering, naast de procentuele en de nominale eindejaarsuitkering zoals die nu al in het voortgezet onderwijs geldt.

Bindingstoelage 

De CAO VO kent nu een bindingstoelage. De sociale partners hebben afgesproken om volledig aan te sluiten bij het salarisgebouw van het voortgezet onderwijs. Daarom is de bindingstoelage opnieuw opgenomen.

De bindingstoelage is een bedrag per jaar. Dit bedrag wordt eenmaal per jaar uitgekeerd. 

 • OOP-ers in de hoogste trede van schaal 9: € 263,94 bruto per jaar;  
 • leraren in de hoogste trede van hun schaal: € 1.591,09 bruto per jaar;  
 • (adjunct-)directeuren in de hoogste trede van de schalen 10 tot en met 12: € 1.591,09 bruto per jaar; 
 • (adjunct-)directeuren in de hoogste trede van de schalen 13 en hoger: € 263,94 

Directeuren en adjuncten 

Ook voor de leidinggevenden betekent dit akkoord dat het salaris is omgezet naar de nieuwe salarisschaal en dat de eindejaarsuitkering omhoog gaat. Aangezien het tekort aan directeuren erg groot is, is een arbeidsmarkttoelage afgesproken (in ieder geval voor vijf jaar). Het salaris van de meeste leidinggevenden stijgt hierdoor ook minimaal 4%. Daarnaast zijn de directiefunctie ook nadrukkelijk onderdeel van het onderzoek dat we laten uitvoeren naar de inschaling van verschillende functies in het primair onderwijs. Specialisten onderzoeken of het bepalen van de zwaarte van de functie via fuwa goed aansluit bij de taken en verantwoordelijkheden in de praktijk. 

Vervallen voorbeeldfunctie Directeur D11

Het vervallen van de voorbeeldfunctie volgt uit de discussie over het minimale niveau dat vereist is voor de functie van schoolleider. De conclusie was dat voor de meeste scholen D12 noodzakelijk is. De D11-inschaling komt in de praktijk weinig voor en vaak ook nog als groeipad naar D12 toe. Het is dus niet zo dat een directiefunctie op D11 niet meer kan of mag, het is aan individuele schoolorganisaties om tot een goed gebalanceerd functiehuis te komen. Het is mogelijk dat hier directiefuncties in zitten die door een fuwa-expert op D11 niveau is gewaardeerd. 

Leidinggevenden in schaal D12 en A12 ontvangen (wanneer zij in de hoogste trede van de schaal zitten) volgens de systematiek in het voortgezet onderwijs een hogere bindingstoelage (€1591,09 bruto, per jaar) dan leidinggevenden in andere schalen. In het onderhandelaarsakkoord voor primair onderwijs is afgesproken dat directeuren in schaal D11 en adjunct-directeuren in de schalen A10 en A11 ook deze hogere bindingstoelage ontvangen. Voor de leidinggevenden in hogere schalen is de bindingstoelage €263,94 bruto per jaar. 

Onderwijsondersteuners 

Ook voor OOP worden de salarisbedragen uit het voortgezet onderwijs overgenomen. Dit betekent voor OOP in de schalen 1-8 dat zij, naast de regulier eindejaarsuitkering van 8,33% een nominale uitkering van €1200,- bruto (bij voltijd) ontvangen.  Voor OOP-ers geldt met ingang van 2022: een verhoging van de nominale eindejaarsuitkering met € 275 bruto per jaar. Deze verhoging gaat ook in het voortgezet onderwijs gelden. Er is geen onderscheid in de gemaakte afspraken. Deze gelden voor alle OOP-ers.