Subsidieregelingen ‘korte scholingstrajecten bevoegdheid’ en ‘zij-instroom’ verlengd (VO)

Subsidieregelingen ‘korte scholingstrajecten bevoegdheid’ en ‘zij-instroom’ verlengd (VO)

19-01-2023 10:20

Het ministerie van OCW heeft twee lopende subsidieregelingen rond het behalen van een onderwijsbevoegdheid verlengd. Het gaat om de ‘Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo’ en de ‘Regeling subsidie zij-instroom’. Voor deze laatste regeling is het subsidiebedrag ook verhoogd.

Subsidieregeling korte scholingstrajecten 

De ‘Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo’ is bedoeld voor mensen die al in het vo werken of die vo-leraar willen worden en die hiervoor een (extra) bevoegdheid willen halen. Zij kunnen subsidie aanvragen om hiervoor een kort scholingstraject te volgen. 

De volgende scholingstrajecten komen voor subsidie in aanmerking:

Deze subsidieregeling is verlengd tot en met eind 2023. De subsidie kan tot en met 15 oktober 2023 worden aangevraagd bij DUO. De aanvraag moet worden ingediend binnen 8 weken na de datum vermeld op de factuur van het betreffende scholingstraject.

Op de website van DUO is meer informatie te vinden over de voorwaarden, de trajecten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd en de hoogte van het subsidiebedrag.  

Subsidieregeling zij-instroom 

Met de subsidieregeling zij-instroom kunnen schoolbesturen een bijdrage in de kosten krijgen om een zij-instromer aan te stellen en hem of haar binnen twee jaar een bevoegdheid te laten halen. De looptijd van deze regeling is met één jaar verlengd tot 1 januari 2026. Ook is per 1 januari 2023 het subsidiebedrag verhoogd van 20.000 naar 25.000 euro per zij-instromer. Dit geldt ook voor aanvragen die tussen 16 oktober 2022 en 31 december 2022 zijn ingediend. Het subsidiebedrag wordt verhoogd omdat uit onderzoek naar de kosten van zij-instroom blijkt dat de kosten die schoolbesturen en mbo-instellingen maken aanzienlijk hoger zijn dan het huidige subsidiebedrag. Daarom bestond er voor besturen nog een behoorlijke financiële drempel om een zij-instromer aan te nemen. 

De subsidie kan dit jaar tot en met 15 oktober 2023 worden aangevraagd voor zij-instromers die in 2022 of 2023 zijn begonnen met hun scholing.

Op de website van DUO is meer informatie te vinden over de subsidieregeling en de voorwaarden. Zie daarnaast ook de subsidieregeling, de gewijzigde subsidieregeling en het dossier ‘Zij-instroom’ van Voion.

Bron: VO-raad