Trainingen en kennisbijeenkomsten

De komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) betekende voor veel organisaties een aanpassing in de wijze van verwerking van persoonsgegevens. Om goed met de nieuwe wetgeving om te kunnen gaan en aan de AVG te kunnen voldoen is het belangrijk dat alle medewerkers voldoende kennis hebben van de privacy wetgeving.

Omgaan met privacy is een continue proces dat regelmatig geëvalueerd en (waar mogelijk) verbeterd dient te worden. Hiervoor is verdiepende kennis en vaardigheden nodig om daar uitvoering aan te geven.

GOC Consultants heeft diverse interactieve trainingen ontwikkeld om medewerkers op verschillende ‘privacy-kennisniveaus’ voor te lichten en kennis over te dragen over het gebruik van persoonsgegevens en de mogelijke risico’s. In de trainingen wordt ingegaan op praktijksituaties binnen de school. Hierbij is tevens veel ruimte voor het stellen van vragen.

Met deze persoonlijke en interactieve trainingen worden medewerkers uitgedaagd om met elkaar na te denken over het gebruik van persoonsgegevens en de beveiliging daarvan.

Onze trainingen en workshops zijn ook goed inpasbaar bij studiedagen.

TRAINING BEWUSTWORDING VAN PRIVACY

De training bewustwording van privacy is ontwikkeld voor de medewerkers die niet direct zijn belast met privacy-taken in hun functie, maar er wel (veelvuldig) mee te maken hebben doordat zij persoonsgegevens verwerken. Het doel van de training is om inzicht te geven in wat wel en niet mogelijk is als het gaat om verplichtingen en verantwoordelijkheden onder de AVG.

In deze training komen de belangrijkste privacy begrippen aan bod waar een medewerker in de praktijk mee te maken krijgt. Op die manier worden er handvatten ontwikkeld om te gebruiken
bij dagelijkse werkzaamheden, bijvoorbeeld voor het herkennen van een beveiligingsincident of een datalek. De training is laagdrempelig en wordt op een interactieve en aantrekkelijke manier
aangeboden.

De training geeft meer inzicht in het gebruik en beveiliging van persoonsgegevens, maar ook
over een eventuele aanpassing van een ingesleten werkwijze. Tijdens de training worden medewerkers uitgedaagd om gewoontes aan te passen en daardoor slimmer, efficiënter en soms ook leuker te gaan werken.

LEERDOELEN

Na de training

 • Ken je de kernbegrippen van de AVG.
 • Ken je de verplichtingen die voortvloeien uit de AVG
 • Ken je de rechten van betrokkenen.
 • Weet je hoe je controle houdt op de verwerking van persoonsgegevens binnen een school.
 • Weet je wanneer er sprake is van een beveiligingsincident of datalek.

TRAINING PRIVACY FUNCTIONARISSEN

De training privacy functionarissen is een vervolg op ‘Training bewustwording van privacy’ en gaat dieper in op de uitwerking van het privacy beleid. Deze training vergroot de kennis en vaardigheden waardoor potentiële datalekken eerder herkend worden en vragen van collega’s intern beantwoord kunnen worden.

In deze training krijgen de medewerkers meer verdieping in de wereld van de privacy. Door meer inzicht te bieden in de mogelijkheden bij de verwerking van persoonsgegevens is een medewerker daarna in staat om te kunnen bijdragen aan het privacy management binnen de
organisatie.

Deze training is meer praktischer van aard dan ‘training bewustwording van privacy’ en verwacht ook input van de deelnemers. Samen voeren we een casuïstieke DPIA uit wat handvatten biedt
om dit in de toekomst ook zelf uit te kunnen voeren.

Leerdoelen

Na de training

 • Ben je bekend met verplichtingen op het gebied van verantwoording.
 • Ken je de belangrijkste elementen van een verwerkersovereenkomst en kun je deze beoordelen.
 • Kun je een inhoudelijke bijdrage leveren aan het privacy management binnen de organisatie.
 • Herken je potentiele datalekken en kunnen deze op een juiste wijze worden behandeld en geregistreerd.
 • Weet je wat er nodig is om een DPIA uit te voeren en kun je een DPIA opzetten.

TRAINING ADMINISTRATIEF MEDEWERKERS

Deze training administratief medewerkers is een verdieping voor de medewerkers die met heel veel persoonsgegevens in aanraking komen, namelijk: de administratieve medewerkers. Deze medewerkers verwerken informatie van inschrijving tot uitschrijving en alles daartussenin!

In deze training gaan we aan de slag met de materie uit de praktijk zodat de medewerkers meer verdieping krijgt van de privacy beginselen. Bijvoorbeeld over regels bij archivering en bewaartermijnen, doorgifte van gegevens naar andere organisaties en natuurlijk het herkennen van een datalek. Deze medewerkers kunnen daardoor als spin in het web een vraagbaak zijn voor privacy-gerelateerde vragen voor de school.

De administratief medewerkers zullen door deze training een waardevolle bijdrage kunnen bieden bij een veilige verwerking van persoonsgegevens is een medewerker daarna in staat om te kunnen bijdragen aan het privacy management binnen de organisatie.

Leerdoelen

Na de training:

 • Is bekend welke gegevens er met anderen gedeeld kunnen worden en hoe dit op een veilige manier gedaan wordt.
 • Ken je van de belangrijkste documenten de bewaartermijnen.
 • Herkent de medewerker een datalek en weet op welke manier dit gemeld dient te worden.

MEER INFORMATIE

Trainingen zijn niet gegoten in beton want het is altijd belangrijk dat een training goed aansluit bij de dagelijkse werkzaamheden van de medewerkers. Het is daarom altijd mogelijk om praktijksituaties te verwerken in de workshop. Bijvoorbeeld een casus bespreking aan de hand van een ‘eigen datalek’ of verdere verdieping van een specifiek onderwerp. Ook het inkorten of verlengen van een training is mogelijk. Maatwerk is de standaard.

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor uw organisatie. Neem gerust (en vrijblijvend) contact
op met de trainer: Arnelieke de Bondt via a.debondt@goc-consultants.nl


Trainer

De trainingen wordt gegeven door Arnelieke de Bondt. Jurist en adviseur privacy. Arnelieke is de Functionaris Gegevensbescherming bij verschillende schoolbesturen in primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Ook binnen GOC Consultants houdt zij toezicht op het veilige gebruik van persoonsgegevens.

Door de praktijkervaring die Arnelieke opdoet bij haar werkzaamheden als Functionaris Gegevensbescherming en adviseur bevatten de trainingen leuke en herkenbare voorbeelden uit de praktijk van privacy op scholen en ook uit het dagelijks leven.
a.debondt@goc-consultants.nl
Functionaris Gegevensbescherming