Kees de Bondt | Directeur

Kees de Bondt | Directeur

Sinds 2002 is Kees partner en directeur van GOC Consultants. Naast het (mede) leidinggeven aan deze organisatie is hij adviseur van schoolorganisaties en samenwerkingsverbanden op het gebied van governance, juridische zaken en medezeggenschap. Kees adviseert met name over fusies/samenwerking en implementatie van good governance. Hij ondersteunt bij de uitvoering van organisatie-analyses en voert, namens cliënten, procedures op de terreinen van civiel recht (rechtbank) klachtrecht (geschillencommissies) en bestuursrecht (bestuursrechter).

Aan het begin van de jaren ’80 is Kees zijn carrière begonnen als beleidsmedewerker bij de Besturenraad (tegenwoordig: Verus) waar hij in de twintig jaar dat hij daar gewerkt heeft, op diverse beleidsterreinen heeft begeven. Onderwerpen als: bekostiging primair onderwijs, personele zaken in het onderwijs, conflictdiagnoses en –hantering, bestuurlijke samenwerking en ontwikkeling, met inbegrip van medezeggenschap en regiozaken.

Kees was lid van de Commissie Londo en de Commissie Vereenvoudiging Londo, lid van de bestuurlijke commissie voor het centraal georganiseerd overleg over arbeidszaken en hij gaf voorlichting, trainingen en advies op het terrein van formatie, bekostiging, medezeggenschap, klachtrecht en arbeidszaken. Kees heeft een aantal maatschappelijk relevante functies vervuld (en doet hij dat nog steeds). Zo is hij, binnen de sector onderwijs, bestuurslid en toezichthouder geweest van verschillende organisaties voor primair en voortgezet onderwijs.

Kees is analytisch ingesteld en is uitdrukkingsvaardig, ook op papier. Kees kan u goed ondersteunen bij het uitvoeren van analyses van complexe bestuurlijke en/of juridische vraagstukken op onderwijsgebied.

Neem direct contact op met Kees:

06 5336 6345
c.a.debondt@goc-consultants.nl

https://nl.linkedin.com/in/kees-de-bondt-71229313/