Privacyverklaring GOC Consultants

Dit is de privacyverklaring van GOC Consultants, verder te noemen: ‘GOC’. Deze verklaring is aangepast op de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens door GOC.

GOC gaat zorgvuldig om met uw gegevens

GOC verzamelt gegevens om de dienstverlening nog beter op uw wensen af te stemmen. We zijn open en eerlijk over de gegevens die we verzamelen en waarom we dit doen. GOC wisselt de gegevens alleen met derde partijen uit als dit strikt noodzakelijk is.

GOC respecteert dat uw gegevens aan u toebehoren. U kunt daarom altijd laten weten dat u niet langer toestemming geeft om uw gegevens door ons te laten verwerken. Indien mogelijk zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens staken. De manier waarop GOC met de gegevens omgaat en deze veilig bewaart, is volgens de richtlijnen van de Europese wet.

Waarvoor gebruikt GOC uw gegevens
 • Uw persoonsgegevens worden door ons alleen gebruikt voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening.      

In dat kader verwerken wij persoonsgegevens meer in het bijzonder voor:

 • het kunnen verwerken van betalingen voor de facturatie en onze (financiële) administratie;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting, als dit van toepassing is;
 • om u te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten of producten;
 • het versturen van uitnodigingen voor bijeenkomsten, trainingen en andere diensten die wij aanbieden;
 • het toezenden van onze nieuwsbrief, indien u hier toestemming voor heeft gegeven.
Welke gegevens gebruikt GOC

GOC gebruikt alleen die gegevens die nodig zijn voor het beoogde doel. De doelen kunt u teruglezen onder ‘Waarvoor gebruiken wij gegevens’.

Hoe lang bewaart GOC uw gegevens?

GOC bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, of dan wettelijk is voorgeschreven.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om:

 • inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken;
 • uw persoonsgegevens te corrigeren;
 • uw persoonsgegevens te wissen;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • overdracht van persoonsgegevens aan andere organisatie (dataportabiliteit) mogelijk te maken.

U kunt hiervoor contact met ons opnemen. Indien mogelijk zullen wij aan uw verzoek voldoen. Wanneer wij niet aan uw verzoek tegemoet kunnen komen omdat dit in strijd zou zijn met onze verplichtingen of met de wet, of wanneer dit om andere bijzondere redenen niet mogelijk is, dan laten wij u dit weten.

Delen van uw gegevens met derden

GOC deelt uw gegevens alleen met derden als dat nodig is om de overeenkomst uit te kunnen voeren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In andere gevallen zal dit pas worden gedeeld na uw toestemming. Wij zullen uw persoonsgegevens niet delen met partijen buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’).

Hoe beveiligt GOC uw gegevens

GOC neemt de bescherming van uw gegevens serieus. GOC heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien verplichten wij onze ICT-serviceproviders die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Klachten

U heeft te allen tijde het recht een klacht
in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

GOC Consultants
Postbus 80
3360 AB Sliedrecht

T: 0184 499 025
AVG@goc-consultants.nl