Algemene voorwaarden voor dienstverlening door
GOC Consultants BV

Artikel 1 – Definities

Definities in deze Algemene Voorwaarden:

GOC:
de besloten vennootschap ‘GOC Consultants’, gevestigd aan Trapezium 210  (Postbus 80, 3360 AB) te Sliedrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Dordrecht onder nr. 24327306;

Opdrachtgever:
iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die GOC een opdracht geeft tot het uitvoeren van werkzaamheden, waarbij deze opdracht ook door GOC is aanvaard.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die GOC heeft aanvaard en op alle rechtshandelingen die aan de totstandkoming van die opdrachten vooraf zijn gegaan. De toepasselijkheid van algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de opdrachtgever wordt door GOC uitdrukkelijk niet aanvaard.

Artikel 3 – Uitvoering opdracht

Al de door GOC uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en binden GOC niet tot het moment waarop de overeenkomst tot het uitvoeren van een opdracht tot stand is gekomen. Tenzij in de offerte anders is bepaald, is een opdracht tot stand gekomen als een door GOC opgestelde offerte, voor akkoord getekend door of namens de persoon/organisatie aan wie deze is gericht, retour is ontvangen op het kantoor van GOC te Sliedrecht.

Artikel 4 – Inhoud offerte

Elke offerte vermeldt ten minste de aard van de opdracht, de tijdsduur waarbinnen deze gerealiseerd wordt, het begrote aantal uren, dagdelen of all-in-prijs en eventuele bijzonderheden. Behalve in gevallen waarin sprake is van een all-in-prijs zal een overschrijding van het begrote aantal uren of dagdelen van 5% of minder, geacht worden deel uit te maken van de opdracht en als zodanig door de opdrachtgever worden gehonoreerd. Over alle in rekening gebrachte tarieven en prijzen is opdrachtgever btw verschuldigd.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

GOC zal bij de uitvoering van een opdracht de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en naar beste vermogen de belangen van de opdrachtgever behartigen. Deze verplichting draagt het karakter van een ‘inspanningsverplichting’. GOC is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever of een derde ter zake van de uitvoering van de opdracht mocht lijden. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid wordt beperkt indien de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van GOC. Aansprakelijkheid van GOC is voorts te allen tijde beperkt tot ten hoogste een bedrag gelijk aan de voor een opdracht overeengekomen prijs, met een maximum van € 10.000, – per opdracht. Iedere verdergaande aansprakelijkheid wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Opdrachten waaraan niet een schriftelijke offertestelling en acceptatie is vooraf gegaan, kunnen evenmin leiden tot enige aansprakelijkheid van GOC jegens de opdrachtgever.

Behoudens indien de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van GOC zal opdrachtgever GOC vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de producten en diensten van GOC en zal hij GOC alle schade vergoeden die GOC lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken

Artikel 6 – Informatie beschikbaar stellen

De opdrachtgever is gehouden om GOC alle informatie beschikbaar te stellen, waarover hij beschikt en die van belang is voor het goed uitvoeren van de opdracht. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van die informatie, dan wel, indien hij daarvoor niet in kan of wil staan,  draagt uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid en volledige aansprakelijkheid voor alle schade die voortvloeit uit het gebruik van onjuiste informatie bij de uitvoering van de opdracht.

Artikel 7 – Inschakeling derden

GOC is gerechtigd om de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren en/of andere deskundigen te raadplegen. Een uitvoering door derden of raadpleging van andere deskundigen is in de offerte begrepen, tenzij dit nadrukkelijk is uitgesloten.

Artikel 8 – Tijdsbestedingsadministratie

De opdrachtgever onderwerpt zich aan de door GOC te voeren tijdbestedingsadministratie. Deze administratie is voor beide partijen bindend, tenzij opdrachtgever aantoont dat deze administratie kennelijk onjuist en/of ondeugdelijk is.

Artikel 9 – Betaling

Tenzij in de offerte anders is opgenomen, dient de betaling van de facturen van GOC plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Door het enkele verstrijken van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en wordt hij een rente verschuldigd van 1,5% per maand  van het factuurbedrag, vanaf de vervaldag tot de dag der volledige betaling.

GOC is gerechtigd om al hetgeen hij uit enige hoofde van opdrachtgever onder zich heeft, onder zich te houden tot de opdrachtgever aan alle uit enige overeenkomst met GOC voortvloeiende verplichting heeft voldaan.

Artikel 10 – Verschotten

Alle kosten die GOC moet maken als gevolg van het feit dat de opdrachtgever zijn verplichting jegens GOC niet nakomt, komen voor rekening van de opdrachtgever. Daaronder zijn begrepen de buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering van openstaande facturen. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de openstaande facturen, met een minimum van € 500, -, vermeerderd met de op het moment van invordering verschuldigde rente. Het rentepercentage bedraagt 1,5% per maand.

Artikel 11 – Wijziging opdracht

De opdrachtgever is gerechtigd om tussentijds de opdracht te wijzigen of aan te vullen. Een wijziging kan geen betrekking hebben op onderdelen van de opdracht die reeds zijn uitgevoerd. Voorts kan een wijziging slechts worden aangebracht indien die door GOC uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

Bij aanvulling van de opdracht is sprake van ‘meerwerk’. Meerwerk wordt door GOC uitgevoerd op basis van instemming vooraf en declaratie achteraf tegen het uurtarief dat op dat moment door GOC wordt gehanteerd voor zijn dienstverlening.

Voor zover door de wijziging of aanvulling van de opdracht de werkzaamheden blijven binnen de door GOC uitgebrachte begroting, met inachtneming van de marge van 5% zoals bedoeld in art. 4 van deze algemene voorwaarden, zullen door GOC ter zake van deze wijzigingen/aanvullingen geen extra kosten voor honorarium in rekening worden gebracht. Het gestelde in de vorige volzin is niet van toepassing op offertes waarvoor een all-in-prijs geldt.

Artikel 12 – Intellectueel eigendom

De intellectuele eigendom van alle producten die op basis van een opdracht tot het uitvoeren van werkzaamheden door GOC worden gepresenteerd, blijft ook na afronding van een opdracht bij GOC berusten. Het is een opdrachtgever niet toegestaan om door GOC ontwikkelde en/of gepresenteerde producten ten behoeve van ander gebruik dan gebruik ten behoeve van de eigen organisatie te vermenigvuldigen en/of openbaar te maken. Van het gestelde in de twee voorgaande volzinnen kan bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

Artikel 13 – Overmacht

Bij overmacht worden de verplichtingen van GOC tot uitvoering van de overeenkomst opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan vier weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien GOC op dat moment reeds gedeeltelijk werkzaamheden heeft verricht worden deze door GOC bij de opdrachtgever in rekening gebracht, en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen Onder overmacht wordt onder andere verstaan: gehele of gedeeltelijke werkstakingen, ziekte en ongeval van de bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personen handelend namens of vanwege GOC (zonder dat adequate vervanging op korte termijn mogelijk is), brand, storingen aan en verlies van apparaten of hulpmiddelen.

Artikel 14 – Schadeloosstelling bij inzet medewerkers GOC

Indien de opdrachtgever tijdens de uitvoering van een opdracht door GOC, een door of vanwege GOC bij hem ingezette medewerker in dienst neemt of anderszins aan hem verbindt (waaronder in ieder geval begrepen: detachering via een andere werkgever, inlening via een uitzendbureau en gebruikmaking via een payrollorganisatie), verplicht hij zich GOC schadeloos te stellen door betaling van een bedrag dat wordt berekend op de wijze zoals in de volgende volzin is genoemd.

Het bedrag in de vorige volzin is gelijk aan drie keer het aantal uren dat de betrokken medewerker door of vanwege GOC bij de opdrachtgever is ingezet in de 12 maanden voorafgaand aan deze indienstneming – danwel andere wijze waarop een verbintenis is aangegaan, vermenigvuldigd met het basisuurtarief van GOC op de datum waarop die indiensttreding plaatsvindt – danwel een andersoortige verbintenis wordt aangegaan; een en ander met een minimum van € 30.000 (dertigduizend euro, excl. btw) en een maximum van € 150.000,– (éénhonderdvijftigduizend euro, excl. btw).

Artikel 15 – In dienst neming medewerker GOC

Het in artikel 15 bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien de opdrachtgever binnen 12 maanden na beëindiging van een opdracht, een door of vanwege GOC bij hem ingezette medewerker in dienst neemt of anderszins aan hem verbindt (op een wijze zoals bedoeld in art. 15), met dien verstande dat het door opdrachtgever dan verschuldigde bedrag gelijk is aan het bedrag berekend volgens het bepaalde in art. 15, en vervolgens verminderd met één/dertiende gedeelte van dat bedrag voor elke maand die is verstreken tussen de beëindiging van de laatst door GOC bij die opdrachtgever uitgevoerde opdracht en de datum waarop de opdrachtgever de betrokken medewerker in dienst neemt of anderszins aan zich verbindt. Een gedeelte van een maand telt daarbij als een gehele maand.

Artikel 16 – Geschillen

Indien door of naar aanleiding van de opdracht een geschil rijst tussen de opdrachtgever en GOC, dan zullen partijen trachten dit geschil door minnelijk overleg op te lossen, door middel van mediation of het voorleggen van het geschil aan een onafhankelijk deskundige voor advies of bemiddeling. Indien het geschil hierdoor niet wordt opgelost, dan zal het worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter, te weten de rechter te Dordrecht.

Sliedrecht, januari 2020