Diensten

GOC Consultants is werkzaam in het onderwijsveld en onderscheidt zich door de persoonlijke betrokkenheid. Op vele expertisegebieden geven wij advies en ondersteuning. GOC werkt efficiënt en effectief en de consultants kunt u altijd persoonlijk benaderen. De lijnen zijn kort waardoor u altijd weet waar u aan toe bent. De verschillende diensten die GOC aanbiedt maakt dat er een breed pallet is aan ondersteuning. Hierdoor kan GOC u in een veranderproces begeleiden van de eerste ideeën tot de laatste uitwerking.

Juridische dienstverlening

Of het nu gaat om personeelsaangelegenheden, het sluiten van overeenkomsten met leveranciers, het regelen van huisvestingszaken of over discussies met ouders van leerlingen: het is belangrijk dat u weet ‘wat uw plichten zijn en welke mogelijkheden u hebt. De medewerkers van GOC kunnen u ondersteunen. Zij beschikken over deskundige kennis en praktijkervaring om u te kunnen adviseren.

Organisatie ontwikkeling

GOC is expert op het terrein van organisatieontwikkeling, zowel bij schoolbesturen (PO, (V)SO en VO), als bij samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (PO en VO).  Denk hierbij aan het (om) vormen van een rechtspersoon, verbetering van bedrijfsvoering, risicomanagement, kwaliteitszorg, etc.

Personeels management

De cao’s die van toepassing zijn in het PO en VO bevatten complexe regelgeving die ook in relatie moet worden gezien met andere wet- en regelgeving; zoals de WWZ en de regels van het Participatiefonds. Wij hebben gecertificeerde medewerkers die u kunnen ondersteunen bij het updaten van uw functieboek en het beschrijven en waarderen van functies conform FUWA.

Privacy management

Tegenwoordig is de AVG een bekend begrip. Deze Europese wetgeving maakt dat organisaties zich moet houden aan verantwoordingsvereisten. Ons “Team AVG” is gespecialiseerd in privacywetgeving en privacy in praktijk. Zij kunnen u van dienst zijn bij het verhogen van de bewustwording bij medewerkers, het privacy-proof maken van uw organisatie en bij het afnemen van een Privacy Audit.

Interim management

Binnen elke organisatie kan een situatie ontstaan dat er op directie- of bestuursniveau tijdelijk extra ondersteuning nodig is of dat er een functie tijdelijk ingevuld moet worden. Wij kunnen u op managementniveau snel een passende oplossing bieden. Onze interim medewerkers helpen u graag door dit (verander)proces.

Bekijk onze laatste nieuwsberichten

Onderhandelaarsakkoord PO 2021: 2,25% loonsverhoging voor alle medewerkers

Werkgevers en vakbonden hebben een onderhandelaarsakkoord gesloten over een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Voor alle medewerkers in deze sector stijgt het loon met 2,25%. Over de 500 miljoen die het demissionaire kabinet recent beschikbaar heeft gesteld voor de verbetering van salarissen in het primair onderwijs maken de…
lees meer >

12-10-2021

Koepelvrijstelling matchingsdiensten RTC Cella

Op 12 augustus 2021 heeft Gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan in een reeds in 2019 door RTC Cella opgestarte belastingprocedure. Eerder oordeelde de Rechtbank Den Haag ook al in het voordeel van RTC Cella. Nu is ook Gerechtshof Den Haag tot de conclusie gekomen dat…
lees meer >

11-10-2021

Wetsvoorstel modernisering Participatiefonds aangenomen

Op 14 september 2021 is het wetsvoorstel beëindiging vervangingsfonds en modernisering participatiefonds met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel vervolgens op 5 oktober 2021 als hamerstuk afgedaan. Dat betekent dat na drie jaar voorbereiding de modernisering van Participatiefonds per 1 augustus 2022…
lees meer >

11-10-2021

Alle regelingen vereenvoudiging bekostiging gepubliceerd (VO)

OCW heeft in één keer zeven regelingen gepubliceerd die samenhangen met de vereenvoudiging bekostiging. De voornaamste worden hieronder nader toegelicht. Belangrijk daarbij is dat OCW ongeveer 0,65% van de lumpsum gebruikt om de diverse aanvullende regelingen te dekken. Overgangsregeling De ‘Regeling overgangsbekostiging vereenvoudiging bekostiging vo’…
lees meer >

08-10-2021

Ministerie licht in webinar wegvallen de vordering op OCW toe

Het ministerie van OCW heeft op maandag 4 oktober een brief naar schoolbesturen gestuurd, waarin zij het wegvallen van de vordering op OCW toelicht. Het ministerie benadrukt hierin dat deze verandering weliswaar effect heeft op de vermogenspositie van schoolorganisaties, maar dat die geen effect heeft…
lees meer >

08-10-2021

OCW registreert tekorten schoolleiders en leraren (PO)

Het personeelstekort is een van de grootste uitdagingen voor het onderwijs. Ondanks ramingen is onbekend hoe groot het tekort daadwerkelijk is. Zo worden de verborgen vacatures niet geregistreerd en is er geen eenduidige manier van registreren. Een nieuwe uitvraag moet hier verandering in brengen. Het ministerie…
lees meer >

08-10-2021

Verantwoording over het NP Onderwijs door schoolbesturen (PO en VO)

Als schoolbestuur verantwoord je in je jaarverslag hoe je op schoolniveau de middelen hebt besteed die je op bestuursniveau hebt gekregen uit het Nationaal Programma Onderwijs. Zo maak je duidelijk aan je belangrijkste stakeholders – ouders, de gemeente, leerlingen, het ministerie van OCW en anderen…
lees meer >

08-10-2021

DPIA’s op leerlingadministratiesystemen (LAS)

Onder de AVG kunnen organisaties verplicht zijn een data protection impact assessment (DPIA) uit te voeren. Dat is een instrument om vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen. En om daarna maatregelen te kunnen nemen om de risico’s te verkleinen. Een goed…
lees meer >

21-09-2021

Samenwerkingsverbanden zetten stevige stap in afbouw bovenmatige reserves

De samenwerkingsverbanden passend onderwijs zetten in 2020 een eerste, stevige stap in het afbouwen van hun bovenmatige reserves: die slonken, volgens de eerst gehouden monitor, met ruim 25 miljoen euro. De geplande afbouw loopt daarmee vrijwel op schema. Alle 151 samenwerkingsverbanden, zowel in het primair…
lees meer >

09-09-2021

Sociale partners pleiten voor behoud wettelijke basis bedrijfsgezondheidszorg

De sociale partners in het primair onderwijs hebben in een brief aan de Tweede Kamer gevraagd om een wijziging van het wetsvoorstel waarin de beëindiging van het Vervangingsfonds en modernisering van het Participatiefonds wordt geregeld. Ze pleiten voor het behoud van de wettelijke basis voor de bedrijfsgezondheidzorg door…
lees meer >

07-09-2021