Diensten

GOC Consultants is werkzaam in het onderwijsveld en onderscheidt zich door de persoonlijke betrokkenheid. Op vele expertisegebieden geven wij advies en ondersteuning. GOC werkt efficiënt en effectief en de consultants kunt u altijd persoonlijk benaderen. De lijnen zijn kort waardoor u altijd weet waar u aan toe bent. De verschillende diensten die GOC aanbiedt maakt dat er een breed pallet is aan ondersteuning hierdoor kan GOC u in een veranderproces begeleiden van de eerste ideeën tot de laatste uitwerking.

Juridische dienstverlening

Of het nu gaat om personeelsaangelegenheden, het sluiten van overeenkomsten met leveranciers, het regelen van huisvestingszaken of over discussies met ouders van leerlingen: het is belangrijk dat u weet ‘wat uw plichten zijn en welke mogelijkheden u hebt. De medewerkers van GOC kunnen u ondersteunen. Zij beschikken over deskundige kennis en praktijkervaring om u te kunnen adviseren.

Organisatie ontwikkeling

GOC is expert op het terrein van organisatieontwikkeling, zowel bij schoolbesturen (PO, (V)SO en VO), als bij samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (PO en VO).  Denk hierbij aan het (om) vormen van een rechtspersoon, verbetering van bedrijfsvoering, risicomanagement, kwaliteitszorg, etc.

Personeels management

De cao’s die van toepassing zijn in het PO en VO bevatten complexe regelgeving die ook in relatie moet worden gezien met andere wet- en regelgeving; zoals de WWZ en de regels van het Participatiefonds. Wij hebben gecertificeerde medewerkers die u kunnen ondersteunen bij het updaten van uw functieboek en het beschrijven en waarderen van functies conform FUWA.

Privacy management

Tegenwoordig is de AVG een bekend begrip. Deze Europese wetgeving maakt dat organisaties zich moet houden aan verantwoordingsvereisten. Ons “Team AVG” is gespecialiseerd in privacywetgeving en privacy in praktijk. Zij kunnen u van dienst zijn bij het verhogen van de bewustwording bij medewerkers, het privacy-proof maken van uw organisatie en bij het afnemen van een Privacy Audit.

Interim management

Binnen elke organisatie kan een situatie ontstaan dat er op directie- of bestuursniveau tijdelijk extra ondersteuning nodig is of dat er een functie tijdelijk ingevuld moet worden. Wij kunnen u op managementniveau snel een passende oplossing bieden. Onze interim medewerkers helpen u graag door dit (verander)proces.

Bekijk onze laatste nieuwsberichten

Onderwijs tijdens corona: wat mag wel en niet volgens de privacywetgeving?

Scholen zijn verplicht om te zorgen voor een veilige leer- en werkomgeving voor leerlingen en leraren. In het geval van een ziekmelding willen zij logischerwijs graag weten of er sprake is van een besmetting met het coronavirus. De AVG verbiedt het om gezondheidsgegevens te registreren.…
lees meer >

07-01-2021

Opleiding en inkomen ouders zeer bepalend voor schoolsucces kind

Kinderen van ouders met een lager inkomen of opleidingsniveau beginnen al voor de basisschool met een achterstand en zij halen die gedurende hun schoolloopbaan niet in. Dat blijkt uit het CPB-onderzoek ‘Ongelijkheid van het jonge kind’ dat op 17 december 2020 is gepubliceerd. Uit het onderzoek…
lees meer >

22-12-2020

Beroepsstandaard Schoolleiders PO geactualiseerd

Uit onderzoek blijkt dat hoe beter de schoolleider hoe beter de kwaliteit van het onderwijs. Door maatschappelijke en technologische ontwikkelingen verandert het beroep van schoolleider. Wat is in de jaren ’20 van deze eeuw een goede schoolleider? Dat is vastgelegd in de nieuwe beroepsstandaard. Deze…
lees meer >

22-12-2020

60.000 extra laptops en tablets voor onderwijs op afstand - PO/VO

Het kabinet heeft 15 miljoen euro extra vrijgemaakt om leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs van een laptop of tablet te voorzien in de strijd tegen onderwijsachterstanden in tijden van corona. Met het extra geld wordt de eerdere aanvraagronde uitgebreid en verlengd.De apparaten zijn…
lees meer >

18-12-2020

Dorpsschool of leerfabriek? Onderzoek naar voor- en nadelen van verschillende vormen van schaalgrootte in het onderwijs

Het ministerie van OCW gaf de opdracht voor dit onderzoek naar de voor- en nadelen van verschillende schaalgroottes van zowel scholen als schoolbesturen. De Tweede Kamer had via een motie van Lisa Westerveld (GL) om zo’n onderzoek gevraagd bij de behandeling van de afschaffing van…
lees meer >

15-12-2020

Nieuwe Code Goed Bestuur - PO

In de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs hebben de leden van de PO-Raad vastgesteld wat zij verstaan onder goed bestuur voor hun sector. Besturen en intern toezichthouders toetsen de bestuurlijke inrichting en het bestuurlijk functioneren aan de principes en uitwerkingen van deze code.…
lees meer >

14-12-2020

Subsidie extra hulp voor de klas - PO/VO/MBO

Het kabinet stelt 210 miljoen euro beschikbaar waarmee scholen in primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs extra hulp binnen en buiten de klas kunnen inschakelen in deze coronatijd. De subsidie draagt hiermee bij aan het openhouden van de scholen en het continueren van het onderwijs. Dit is…
lees meer >

11-12-2020

Schoolkracht: subsidie voor schoolontwikkeling in het funderend onderwijs

School- en onderwijsontwikkeling is essentieel voor de onderwijskwaliteit. Schoolleiders en leraren vinden niet altijd tijd, budget en focus om verander- en verbeterideeën uit te werken en/of uit te voeren. Of om goede veranderingen duurzaam te borgen in de onderwijspraktijk. Deze subsidieregeling wil schoolleiders en leraren…
lees meer >

11-12-2020

Nieuwe website: Sterk Medezeggenschap

Op de nieuwe website Sterk Medezeggenschap vinden zowel schoolbestuur, schoolleiding als MR-leden alle informatie die zij nodig hebben om verder te bouwen aan sterk medezeggenschap en daarmee beter onderwijs. De site hoort bij het initiatief ‘Sterk Medezeggenschap’ van het ministerie van OCW, de opvolger van…
lees meer >

11-12-2020

Format voor bestuursverslag helpt bij verantwoorden - PO

Schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen gebruik maken van een door de PO-Raad opgesteld format dat helpt bij het schrijven van een kort en bondig bestuursverslag, met een duidelijke lijn en weinig herhalingen. Het format helpt bij het maken van een bestuursverslag dat de doelen…
lees meer >

06-12-2020