Diensten

GOC Consultants is werkzaam in het onderwijsveld en onderscheidt zich door de persoonlijke betrokkenheid. Op vele expertisegebieden geven wij advies en ondersteuning. GOC werkt efficiënt en effectief en de consultants kunt u altijd persoonlijk benaderen. De lijnen zijn kort waardoor u altijd weet waar u aan toe bent. De verschillende diensten die GOC aanbiedt maakt dat er een breed pallet is aan ondersteuning. Hierdoor kan GOC u in een veranderproces begeleiden van de eerste ideeën tot de laatste uitwerking.

Juridische dienstverlening

Of het nu gaat om personeelsaangelegenheden, het sluiten van overeenkomsten met leveranciers, het regelen van huisvestingszaken of over discussies met ouders van leerlingen: het is belangrijk dat u weet ‘wat uw plichten zijn en welke mogelijkheden u hebt. De medewerkers van GOC kunnen u ondersteunen. Zij beschikken over deskundige kennis en praktijkervaring om u te kunnen adviseren.

Organisatie ontwikkeling

GOC is expert op het terrein van organisatieontwikkeling, zowel bij schoolbesturen (PO, (V)SO en VO), als bij samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (PO en VO).  Denk hierbij aan het (om) vormen van een rechtspersoon, verbetering van bedrijfsvoering, risicomanagement, kwaliteitszorg, etc.

Personeels management

De cao’s die van toepassing zijn in het PO en VO bevatten complexe regelgeving die ook in relatie moet worden gezien met andere wet- en regelgeving; zoals de WWZ en de regels van het Participatiefonds. Wij hebben gecertificeerde medewerkers die u kunnen ondersteunen bij het updaten van uw functieboek en het beschrijven en waarderen van functies conform FUWA.

Privacy management

Tegenwoordig is de AVG een bekend begrip. Deze Europese wetgeving maakt dat organisaties zich moet houden aan verantwoordingsvereisten. Ons “Team AVG” is gespecialiseerd in privacywetgeving en privacy in praktijk. Zij kunnen u van dienst zijn bij het verhogen van de bewustwording bij medewerkers, het privacy-proof maken van uw organisatie en bij het afnemen van een Privacy Audit.

Interim management

Binnen elke organisatie kan een situatie ontstaan dat er op directie- of bestuursniveau tijdelijk extra ondersteuning nodig is of dat er een functie tijdelijk ingevuld moet worden. Wij kunnen u op managementniveau snel een passende oplossing bieden. Onze interim medewerkers helpen u graag door dit (verander)proces.

Bekijk onze laatste nieuwsberichten

Google Workspace for Education (Google G Suite) kan gebruikt blijven worden na afspraken met Google

Eerder berichtten wij over de hoge privacyrisico’s in Google Workspace for Education (Google G Suite). Begin juli hebben SIVON en SURF een akkoord bereikt met Google waarin de hoge privacyrisico’s worden weggenomen. Om Workspace for Education te blijven gebruiken, moeten scholen zelf nog een aantal handelingen…
lees meer >

13-08-2021

De rol van medezeggenschap bij Nationaal Programma Onderwijs

Met het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) investeert de overheid 8,5 miljard in het onderwijs. Zo kunnen scholen achterstanden of vertragingen inhalen die ontstaan zijn door de coronacrisis. Op dit moment zijn scholen al druk bezig om in kaart te brengen op welke vlakken – cognitief…
lees meer >

02-07-2021

Bekostigingsbedragen NPO bekend

Het ministerie van OCW heeft alle scholen geïnformeerd over de definitieve bedragen en het betaalritme van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) voor het komende schooljaar. Ook is meer bekend over de verantwoording van de NPO-middelen. Voor het schooljaar 2021-2022 krijgen alle scholen in het primair…
lees meer >

30-06-2021

SER: Kansengelijkheid vergt structurele investeringen

De Sociaal Economische Raad pleit in een nieuw rapport Gelijke kansen in het onderwijs – structureel investeren in kansengelijkheid voor iedereen voor een structurele en integrale aanpak van kansenongelijkheid, binnen en buiten de schoolmuren, op de arbeidsmarkt en in onze samenleving. Kwaliteit onderwijs onvoldoende De SER…
lees meer >

21-06-2021

Inloggen bij DUO en onderwijsinspectie vanaf 2022 via eHerkenning

Voor het inloggen bij DUO en de Inspectie van het Onderwijs hebben schoolbesturen en scholen vanaf 2022 eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3. De Wet digitale overheid is in voorbereiding. Deze wet is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en regelt het…
lees meer >

21-06-2021

RPO’s van essentieel belang voor samenwerking in krimpregio’s – VO

Demissionair onderwijsminister Arie Slob ziet dat het Regionaal Plan voor Onderwijsvoorzieningen (RPO) erg belangrijk is voor schoolbesturen in krimpregio’s om samenwerking goed van de grond te krijgen. Dat blijkt uit de derde voortgangsbrief over de uitwerking van de adviezen van de commissie-Dijkgraaf. Deze commissie boog zich in opdracht van het…
lees meer >

10-06-2021

Advies Autoriteit Persoonsgegevens: Google Workspace op scholen kent teveel risico’s

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) stelt dat onduidelijk is of persoonsgegevens in Google Workspace (voorheen Google Suite for Education) voldoende beschermd zijn. Onderwijsorganisaties doen een dringend beroep op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Google om de privacy van leerlingen en studenten goed te waarborgen en per ommegaande…
lees meer >

10-06-2021

Functiezwaarte bepaalt salarisschaal van werknemer (PO)

De inhoud en de zwaarte van een functie bepaalt in welke salarisschaal een medewerker wordt ingedeeld. Dat is het uitgangspunt van het systeem waarop de salarissen in het primair onderwijs worden bepaald. De PO-Raad pleit voor een gelijke salarisschaal bij een gelijke functiezwaarte – ongeacht de…
lees meer >

02-06-2021

Inzet extra personeel, waar moet je op letten?

In verband met de beschikbaar gestelde middelen via het Nationaal Programma Onderwijs kunnen schoolbesturen de komende tijd extra personeel inschakelen. Bij veel besturen leeft de vraag hoe zij de inzet van personeel kunnen vormgeven en waar ze op moeten letten in het kader van geldende…
lees meer >

27-05-2021

Uniforme modelklachtenregeling beschikbaar voor po en vo

Een nieuwe modelklachtenregeling is beschikbaar voor schoolbesturen in primair en voortgezet onderwijs. Aangezien deze modelklachtenregeling zowel binnen het primair als het voortgezet onderwijs door onderwijsorganisaties kan worden gebruikt, kennen schoolorganisaties met scholen in de verschillende sectoren niet langer afstemmingsproblemen. De uniforme modelklachtenregeling is compacter dan eerdere modellen.…
lees meer >

26-05-2021