Diensten

GOC Consultants is werkzaam in het onderwijsveld en onderscheidt zich door de persoonlijke betrokkenheid. Op vele expertisegebieden geven wij advies en ondersteuning. GOC werkt efficiënt en effectief en de consultants kunt u altijd persoonlijk benaderen. De lijnen zijn kort waardoor u altijd weet waar u aan toe bent. De verschillende diensten die GOC aanbiedt maakt dat er een breed pallet is aan ondersteuning hierdoor kan GOC u in een veranderproces begeleiden van de eerste ideeën tot de laatste uitwerking.

Juridische dienstverlening

Of het nu gaat om personeelsaangelegenheden, het sluiten van overeenkomsten met leveranciers, het regelen van huisvestingszaken of over discussies met ouders van leerlingen: het is belangrijk dat u weet ‘wat uw plichten zijn en welke mogelijkheden u hebt. De medewerkers van GOC kunnen u ondersteunen. Zij beschikken over deskundige kennis en praktijkervaring om u te kunnen adviseren.

Organisatie ontwikkeling

GOC is expert op het terrein van organisatieontwikkeling, zowel bij schoolbesturen (PO, (V)SO en VO), als bij samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (PO en VO).  Denk hierbij aan het (om) vormen van een rechtspersoon, verbetering van bedrijfsvoering, risicomanagement, kwaliteitszorg, etc.

Personeels management

De cao’s die van toepassing zijn in het PO en VO bevatten complexe regelgeving die ook in relatie moet worden gezien met andere wet- en regelgeving; zoals de WWZ en de regels van het Participatiefonds. Wij hebben gecertificeerde medewerkers die u kunnen ondersteunen bij het updaten van uw functieboek en het beschrijven en waarderen van functies conform FUWA.

Privacy management

Tegenwoordig is de AVG een bekend begrip. Deze Europese wetgeving maakt dat organisaties zich moet houden aan verantwoordingsvereisten. Ons “Team AVG” is gespecialiseerd in privacywetgeving en privacy in praktijk. Zij kunnen u van dienst zijn bij het verhogen van de bewustwording bij medewerkers, het privacy-proof maken van uw organisatie en bij het afnemen van een Privacy Audit.

Interim management

Binnen elke organisatie kan een situatie ontstaan dat er op directie- of bestuursniveau tijdelijk extra ondersteuning nodig is of dat er een functie tijdelijk ingevuld moet worden. Wij kunnen u op managementniveau snel een passende oplossing bieden. Onze interim medewerkers helpen u graag door dit (verander)proces.

Bekijk onze laatste nieuwsberichten

Scholen krijgen, ondanks regeling, de ventilatie niet op orde

In de uitzending van Nieuwsuur van 8 april werd aandacht gevraagd voor de manco’s van de subsidieregeling om de ventilatie in schoolgebouwen te verbeteren. De PO-Raad, VO-raad en VNG hebben eerder in een brief aan minister Arie Slob (Onderwijs) aangegeven dat schoolbesturen drempels ervaren in de huidige regeling. (.......) Rondom…
lees meer >

09-04-2021

Nationaal Programma Onderwijs na Corona

In een brief aan alle schoolbesturen en scholen heeft het ministerie van OCW meer informatie gegeven over het Nationaal Programma Onderwijs na Corona (NPO). Bestuur en school zullen samen moeten komen tot een schoolprogramma.  Het ministerie geeft in de brief op hoofdlijnen informatie over het tijdpad: de financiën, de verantwoording en monitoring en kennisdeling. Het NPO moet het voor leerlingen die dat nodig hebben mogelijk maken langer,…
lees meer >

09-04-2021

Kabinet: leraren geen voorrang bij vaccineren / scholen krijgen wel zelftesten

Onderwijspersoneel krijgt in de vaccinatiestrategie geen aparte prioriteit, schrijven de ministers van en voor Onderwijs in een brief aan de onderwijssector. De gezamenlijke onderwijsorganisaties van basis- tot universitair onderwijs hadden hier begin januari om gevraagd. De ministers vinden prioriteit voor onder andere leraren niet nodig,…
lees meer >

08-04-2021

Ministerie OCW publiceert 1e regeling personele bekostiging 2021-2022

Het ministerie van OCW heeft de eerste regeling bekostiging personeel 2021-2022 gepubliceerd. De belangrijkste wijziging is dat prestatieboxmiddelen per 1 augustus 2021 op een andere wijze worden verstrekt: deels via de lumpsum en deels via een specifieke regeling voor professionalisering en begeleiding starters en schoolleiding.   In de eerste regeling personele bekostiging 2021-2022 is nog niet de indexatie van de personele bekostiging…
lees meer >

02-04-2021

Toekomstagenda schoolleiders po is aangeboden aan de minister

Wat is de positie van de schoolleider in 2025? Welke professionele ruimte vraagt het schoolleiderschap? De antwoorden op deze en andere vragen staan in rapport ‘Schoolleiders over de Toekomst’. Deze toekomstagenda voor schoolleider is op 24 maart aangeboden aan demissionair minister Arie Slob. Met de…
lees meer >

25-03-2021

Wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage 1 augustus 2021

Scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs kunnen ouders om een vrijwillige bijdrage vragen. Bijvoorbeeld voor een schoolreisje of sportdag. Vanaf 1 augustus 2021 moeten alle leerlingen aan deze extra activiteiten kunnen meedoen. Ook als hun ouders niet meebetalen. Voor sponsoring gelden gedragsregels voor de…
lees meer >

18-03-2021

Manifest: Bonden en werkgevers roepen op om loonkloof po vo te dichten

Sociale partners in het primair onderwijs roepen politieke partijen op om ervoor zorg te dragen dat de loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs kan worden gedicht in de komende regeerperiode. Dat is – zeker nu – belangrijk! De PO-Raad en de onderwijsvakbonden zijn verheugd dat de loonkloof in…
lees meer >

16-03-2021

Personeelsbeleid VO strategischer geworden

Strategisch personeelsbeleid (HRM) in het voortgezet onderwijs is strategischer geworden. De afstemming van het strategisch personeelsbeleid op onderwijskundige doelen is de afgelopen jaren verbeterd. Aandacht voor de implementatie van personeelsbeleid door schoolleiders en oog voor de professionele ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van leraren en schoolleiders…
lees meer >

08-03-2021

DPIA voor Google G Suite

Onlangs is er een privacy-analyse uitgevoerd naar Google G Suite Enterprise en G Suite for Education. Inmiddels ook bekend als Google Workspace for Education (Plus). Uit de privacy-analyse blijkt dat de privacyvoorwaarden van Google niet voldoen aan de privacywetgeving. Dit betekent dat er privacyrisico’s zijn…
lees meer >

04-03-2021

Rapportagetool geeft meer inzicht in doel en realisatie banenafspraak

Eenvoudig berekenen wat jouw doelstelling is op het vlak van de banenafspraak en vervolgens de voortgang inzichtelijk maken. Dat is mogelijk met de ‘rapportagetool banenafspraak’. Het quotum-deel geeft een goed inzicht van het aantal banen dat een schoolbestuur moet realiseren volgens de banenafspraak. Het rapportage-deel…
lees meer >

02-03-2021