Diensten

GOC Consultants is werkzaam in het onderwijsveld en onderscheidt zich door de persoonlijke betrokkenheid. Op vele expertisegebieden geven wij advies en ondersteuning. GOC werkt efficiënt en effectief en de consultants kunt u altijd persoonlijk benaderen. De lijnen zijn kort waardoor u altijd weet waar u aan toe bent. De verschillende diensten die GOC aanbiedt maakt dat er een breed pallet is aan ondersteuning. Hierdoor kan GOC u in een veranderproces begeleiden van de eerste ideeën tot de laatste uitwerking.

Juridische dienstverlening

Of het nu gaat om personeelsaangelegenheden, het sluiten van overeenkomsten met leveranciers, het regelen van huisvestingszaken of over discussies met ouders van leerlingen: het is belangrijk dat u weet ‘wat uw plichten zijn en welke mogelijkheden u hebt. De medewerkers van GOC kunnen u ondersteunen. Zij beschikken over deskundige kennis en praktijkervaring om u te kunnen adviseren.

Organisatie ontwikkeling

GOC is expert op het terrein van organisatieontwikkeling, zowel bij schoolbesturen (PO, (V)SO en VO), als bij samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (PO en VO).  Denk hierbij aan het (om) vormen van een rechtspersoon, verbetering van bedrijfsvoering, risicomanagement, kwaliteitszorg, etc.

Personeels management

De cao’s die van toepassing zijn in het PO en VO bevatten complexe regelgeving die ook in relatie moet worden gezien met andere wet- en regelgeving; zoals de WWZ en de regels van het Participatiefonds. Wij hebben gecertificeerde medewerkers die u kunnen ondersteunen bij het updaten van uw functieboek en het beschrijven en waarderen van functies conform FUWA.

Privacy management

Tegenwoordig is de AVG een bekend begrip. Deze Europese wetgeving maakt dat organisaties zich moet houden aan verantwoordingsvereisten. Ons “Team AVG” is gespecialiseerd in privacywetgeving en privacy in praktijk. Zij kunnen u van dienst zijn bij het verhogen van de bewustwording bij medewerkers, het privacy-proof maken van uw organisatie en bij het afnemen van een Privacy Audit.

Interim management

Binnen elke organisatie kan een situatie ontstaan dat er op directie- of bestuursniveau tijdelijk extra ondersteuning nodig is of dat er een functie tijdelijk ingevuld moet worden. Wij kunnen u op managementniveau snel een passende oplossing bieden. Onze interim medewerkers helpen u graag door dit (verander)proces.

Bekijk onze laatste nieuwsberichten

Publicatie voorbeeldfuncties laten op zich wachten

De sectorraden zijn al enige tijd bezig met de ontwikkeling van nieuwe voorbeeldfuncties voor het MBO en het VO. In 2020 zijn de laatste voorbeeldfuncties voor PO gepubliceerd. De voorbeeldfuncties voor het MBO worden al sinds vorig jaar zomer verwacht, maar de publicatie hiervan is…
lees meer >

21-11-2023

Overgangsregeling vereenvoudiging bekostiging pakt niet altijd uit zoals bedoeld

Verschillende signalen van schoolorganisaties zijn de afgelopen maanden bij de PO-Raad terechtgekomen. De overgangsregeling bij de vereenvoudiging van de bekostiging in het primair onderwijs lijkt niet uit te pakken zoals deze bedoeld is wanneer er sprake is van een sterke daling of groei van het leerlingaantal. Wij…
lees meer >

21-11-2023

Uitstel CO2-registratieplicht zakelijk- en woon-werkverkeer naar 1 juli 2024

De rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit voor werkgevers met 100 werknemers of meer wordt uitgesteld van 1 januari 2024 naar 1 juli 2024. Werkgevers zijn vanaf dan verplicht gegevens aan te leveren over het woon-werk en zakelijk verkeer van werknemers. Er is sprake van uitstel als gevolg van het…
lees meer >

21-11-2023

Handreiking schooladvisering geactualiseerd

Voor scholen is een vernieuwde handreiking 'Schooladvisering’ beschikbaar. Hierin is onder meer het nieuwe tijdpad van voorlopig schooladvies naar aanmelding bij een vo-school opgenomen. De handreiking, een initiatief van het ministerie van OCW, biedt scholen handvatten en tips over hoe tot een goed schooladvies kan…
lees meer >

21-11-2023

Voorbereidingen op nieuwe ABP-pensioenregeling in volle gang

Sociale partners in overheids- en onderwijssectoren en ABP streven naar een nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2027. Dit lijkt nog ver weg, maar de voorbereidingen van de overgang het nieuwe pensioenstelsel zijn al geruime tijd bezig. Alle betrokken partijen zijn er namelijk van doordrongen dat…
lees meer >

21-11-2023

Een duidelijke positie voor schoolbesturen

De overheid moet consistent sturen en zorgen voor een duidelijke positie voor schoolbesturen. Op hun beurt moeten schoolbesturen ervoor zorgen dat beslissingen over onderwijs zoveel mogelijk op school worden genomen en dat zij extern samenwerken als dat nodig is voor publieke belangen. Dit adviseert de…
lees meer >

09-10-2023

Spoedwet maakt onderwijs voor nieuwkomers sneller mogelijk

De situatie in het onderwijs voor nieuwkomers vraagt om actie. Gemeenten en scholen trokken meermaals aan de bel om kinderen zo snel mogelijk onderwijs te kunnen bieden. Inmiddels zitten naar schatting meer dan 2.000 leerplichtige nieuwkomers zonder onderwijs thuis of in de crisisopvang. De Eerste…
lees meer >

09-10-2023

Scholen krijgen ruimte voor andere keuzes in pilot onderwijstijd

De VO-raad is met de bonden en het ministerie van OCW overeengekomen om een pilot te starten waarbinnen scholen ervaring opdoen met het aanbieden van substantieel minder uren onderwijstijd dan momenteel de standaard is. De tijd die hiermee gewonnen wordt, kan door leraren besteed worden…
lees meer >

09-10-2023

Cao primair en voortgezet onderwijs definitief

De cao’s in het primair en voortgezet onderwijs zijn definitief. Alle bonden en de werkgeversorganisaties hebben ermee ingestemd. Bij de AOb stemden in beide sectoren meer dan 90 procent van de leden in met de akkoorden. Half september lag er voor het primair en voortgezet…
lees meer >

09-10-2023

Zakboek medezeggenschap WMS online beschikbaar

Op 1 augustus is de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) gewijzigd. Dat betekent dat Stichting Onderwijsgeschillen ook weer een nieuw Zakboek uitgeeft. Achter de schermen is er hard gewerkt aan een nieuwe vormgeving. De 11e herziene versie heeft een nieuw uiterlijk gekregen en is volledig…
lees meer >

09-10-2023