Personeelsmanagement

Personeelsmanagement en een goed personeelsbeleid is geen gemakkelijke opgave. Het gaat niet alleen om een gesprek of een compliment. Personeelsmanagement is veel meer dan dat. Personeelsmanagement is gericht op resultaten en op de toekomst. Hoe zet je de medewerkers in? Hoe stimuleer je hen? En welke strategie en beleidsdoelstellingen wil je realiseren? Het effectief benutten van de kwaliteiten van de medewerkers heeft een positief effect op het proces en draagt bij aan kwaliteitsverbetering. 

Wij denken met u mee om bestaand personeelsbeleid verder te professionaliseren of om nieuw beleid op te stellen naar uw wensen, maar wel binnen de kaders van de wet- en regelgeving. U kunt hierbij denken aan beleid rondom de werving en selectie, maar ook om ziekteverzuimbeleid, of de gesprekkencyclus. Wij kunnen u echter ook ondersteunen bij het opstellen van het (meerjaren)formatiebeleid.

Functie beschrijven en waarderen (FUWA)

Om tot een objectief en meetbaar geheel van functies te komen worden in het onderwijs functies beschreven en gewaardeerd met behulp van FUWA-sys. Functiebeschrijving en –waardering op maat biedt de flexibiliteit en mogelijkheden om de inrichting van de schoolorganisatie af te stemmen op de missie/visie en de bijbehorende organisatiedoelstellingen.

Een functiebouwwerk is geen statisch geheel. Als gevolg van onderwijskundige, financiële, organisatorische ontwikkelingen, beleidskeuzes en/of externe ontwikkelingen veranderen functies. Het is daarom belangrijk het functiebouwwerk periodiek tegen het licht te houden en daar waar nodig bij te stellen. GOC heeft ruime ervaring met functiewaarderingen in de verschillende onderwijssectoren.

Onze SPO-gecertificeerde adviseurs kunnen u helpen uw functiebouwwerk kwalitatief, kwantitatief en financieel in overeenstemming te brengen met uw strategische doelstellingen. Buiten de beschrijving en waardering van functies kunnen wij u van dienst zijn bij het samenstellen van de interne bezwarencommissie FUWA.

Met behulp van een QuickScan FUWA brengen we de huidige stand van zaken van uw functiebouwwerk in beeld en geven we u advies over het updaten hiervan.

FUWA voor onderwijs
Case management

Als schoolbestuur wilt u de regie hebben als het gaat over verzuim en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers. Elke verzuimdag kost u als schoolbestuur gemiddeld €175,-. Langdurig verzuim en/of een hoog verzuimpercentage is dan al snel een hoge kostenpost. GOC Consultants kan bestuurders en managers helpen om verzuim te voorkomen en zieke medewerkers niet langer dan nodig thuis te laten zitten, door

  • met u te klankborden over de mogelijkheden en formele eisen van een re-integratietraject;
  • met u of namens u het gesprek met de zieke werknemer of met de Arbodienst aan te gaan;
  • u inzicht te geven in het verzuim en de arbeidsongeschiktheid binnen uw organisatie;
  • de WVP-procedure voor u te bewaken en de vereiste documenten in concept aan te leveren;
  • inzicht te geven in de gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid, ook financieel, als een medewerker een Ziektewet-  of WIA-uitkering krijgt;
  • het verzuimbeleid te ontwikkelen of te actualiseren;
  • bezwaarprocedures tegen UWV voor u te voeren en u te adviseren over beroepsprocedures.

Wij bieden onze dienstverlening op het gebied van casemanagement zowel structureel als op ad hoc basis aan. Heeft u interesse in de mogelijkheden om u door een gecertificeerd casemanager van GOC consultants te laten bijstaan? Neem dan vrijblijvend contact op met Aleid te Voortwis of Theodora de Kooter. Zij kunnen u vertellen wat wij voor u kunnen betekenen.

Neem contact op met onze case managers
Geregistreerd Casemanager
Geregistreerd Casemanager
Geregistreerd Casemanager