Organisatieontwikkeling

Over stichtingen, verenigingen, coöperaties en andere rechtsvormen. En over klein en groot. GOC Consultants is uw partner bij de ontwikkeling van uw bestuurlijke organisatie. Wij kunnen u deskundig ondersteunen in alle facetten van die ontwikkeling. Dat kan gaan over de keuze van een rechtsvorm, het opzetten van de regels voor die rechtsvorm in de vorm van statuten en reglementen. Dat kan ook gaan over de manier waarop het bestuur of het interne toezicht wordt ingericht en functioneert. Of het nu gaat over een kleine basisschool die wordt aangestuurd door een vrijwilligers-bestuur van ouders, of een grote multi-sectorale organisatie met een complexe raad van bestuur en raad van toezicht, ongeacht of het gaat over openbaar of over bijzonder onderwijs.

Bij organisatieontwikkeling hoort ook goede medezeggenschap. Medezeggenschapsraden geven, samen met het bestuur en de interne toezichthouders, vorm aan de ‘bestuurlijke driehoek’ die elke goede onderwijsorganisatie kenmerkt. GOC Consultants ondersteunt u ook bij de opzet van een dergelijke driehoek.

Bestuurlijke samenwerking

Het onderwijslandschap verandert. Zowel in het primair onderwijs als in het voortgezet onderwijs. Scholen zijn allang geen eilanden meer en schoolbesturen hebben steeds meer (de) andere schoolbesturen in de omgeving nodig om goed onderwijs te blijven bieden. Daarvoor is het steeds meer nodig dat schoolbesturen met elkaar samenwerken.

Samenwerken kan op een groot aantal manieren. De meest eenvoudige vorm is die waarbij de afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst. De meest vergaande vorm is die waarbij de samenwerkende partijen met elkaar samengaan, ofwel ‘fuseren’. Daartussen zijn ook heel wat varianten denkbaar.

Onze dienstverlening en ondersteuning op dit terrein begint bij de meest prille verkenning naar samenwerking en loopt door tot en met de laatste notariële akte als u zou fuseren.  En ook voor de implementatieprocessen daarna kunt u een beroep doen op de deskundigheid van GOC Consultants.

Klik hier voor meer informatie

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg kan gezien worden als het op structurele wijze continue bewaken en verbeteren van processen binnen een organisatie. Het gaat daarbij steeds om de relatie tussen de eigen doelen en ambities, de borging daarvan in beleid, management en processen en de vraag hoe de resultaten zicht verhouden tot de doelen. Alle activiteiten gericht op het verbeteren van de kwaliteit noemen we kwaliteitszorg. Binnen de organisatie het kwaliteitsmanagement zijn eigen rol binnen de PDCA-Cyclus.

Wij kunnen u helpen om grip te krijgen en te houden op het continue proces van kwaliteitsverbetering binnen uw organisatie. Een van de manieren om zicht te krijgen op de het niveau van kwaliteitszorg binnen uw organisatie is het laten uitvoeren van een kwaliteitsaudit.

Door middel van een audit kan worden getoetst of de kwaliteit, beheersing van de organisatie voldoende zijn. Dit gebeurt aan de hand van de Kwaliteitsnorm (speciaal) Onderwijs. Deze KSO is gebaseerd op de ISO 9001:2015 norm en richt zich consequent op het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs. Hierdoor richt de kwaliteitsnorm zich vooral op het werven en selecteren van de juiste medewerkers en (door) ontwikkeling van de medewerkers. Hierdoor heeft de kwaliteitsnorm een sterke invloed van het onderzoekskader van de inspectie voor het onderwijs.

GOC Consultants kan bij u een Kwaliteitsaudit uitvoeren en u ondersteuning bieden bij het implementeren van mogelijke verbeteringen.

Risicomanagement

Risicomanagement neemt een steeds belangrijker plek in binnen organisaties.

Een risico is een gebeurtenis, die leidt tot een gevolg door een bepaalde oorzaak. Het gaat hierbij om voorvallen die we nu niet voorzien, maar wel voorstelbaar zijn. Risico’s kunnen leiden tot materiële, immateriële of imago schade. Risico’s kunnen een negatief effect hebben op het behalen van onze doelstellingen. Daarmee kunnen ze het geven van goed onderwijs in de weg staan.

Risicomanagement beperkt zich niet tot het inventariseren van risico’s. Risicomanagement betekent vooral dat we daadwerkelijk aan de slag gaat met het verkleinen van risico’s en dat we daar samen beheersingsmaatregelen voor bedenken. Wij bieden u advies en ondersteuning aan bij het proces van inventarisatie tot beheersmaatregelen zodat uw en uw toezichthouders zicht en grip houden op de risico’s

Statutenscan

GOC Consultants is specialist op het punt van het opstellen en wijzigen van statuten en andere notariële documenten. Van kleine organisaties, maar ook van grote besturen met meer schoolsoorten. Van openbaar onderwijs en van bijzonder onderwijs. En ook van samenwerkingsverbanden. GOC Consultants heeft ook een scan ontwikkeld, waarbij uw statuten gescreend worden op een groot aantal onderdelen. Het gaat er dan om of de statuten nog passen binnen de wetgeving, of de governance goed is geregeld, of de verantwoordingslijnen correct zijn opgenomen en nog een aantal punten meer. Ofwel een APK voor uw statuten.

De statutenscan geeft de bestuurder en de interne toezichthouder zicht op en inzicht in de opzet van de eigen organisatie. In feite is de statutenscan dan ook een logisch instrument dat 2 doelen heeft:
– het geeft informatie over de vraag of de governance in orde is;
– het kan gebruikt worden bij de organisatieontwikkeling.

De statutenscan bestaat uit 4 onderdelen:

  1. Check van de KvK-gegevens
  2. Statutenscan
  3. Schriftelijk verslag van de bevindingen
  4. Persoonlijk adviesgesprek over de resultaten (en indien nodig en gewenst: een vervolg)

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering is breder dan alleen financiën en omvat alle ondersteunende activiteiten rondom het primaire proces. Daarom is het belangrijk dat de bedrijfsvoering binnen uw organisatie zo efficiënt mogelijk ingericht is. Wij kunnen u ondersteunen bij het analyseren en optimaliseren van uw bedrijfsvoering. Hierbij wordt vooral gekeken naar de onderlinge samenhang van diverse beleidsgebieden en de inrichting en uitvoering van de processen.

  • Doorlichten en uitvoeren 0-meting / QuickScan
  • Optimaliseren bedrijfsvoering
  • Samenvoegen en optimaliseren (delen van) bedrijfsvoering na fusie
  • Snelle en inzichtelijke managementinformatie
Medezeggenschap

In de afgelopen jaren is, tegelijk met de versterking van de regels over governance, de positie van medezeggenschap en medezeggenschapsraden sterk vergroot. GOC-consultants geeft advies en ondersteuning, zowel aan schoolbesturen als aan (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden.

U kunt ook bij GOC terecht als u een cursus of training van uw medezeggenschapsraad of medezeggenschapsraden wilt, of, als u een samenwerkingsverband vertegenwoordigt, van uw ondersteuningsplanraad.