Bestuurlijke samenwerking, nut of noodzaak

Bestuurlijke samenwerking, nut of noodzaak

27-02-2020 4:14

Het onderwijslandschap verandert. Zowel in het PO als in het VO. Scholen zijn geen eilanden meer. Schoolbesturen hebben steeds meer andere besturen in de omgeving nodig om goed onderwijs te blijven bieden. Daarvoor is het nodig dat schoolbesturen een bestuurlijke samenwerking met elkaar aangaan.

Verschillende vormen van samenwerking

Samenwerken kan op een groot aantal manieren. De meest eenvoudige vorm is die waarbij de afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst. De meest vergaande vorm is die waarbij de samenwerkende partijen met elkaar samengaan: fuseren. Daartussen zijn ook heel wat varianten denkbaar.

Welke variant gekozen wordt is sterk afhankelijk van het doel. Als het erom gaat om incidenteel ‘samen met een ander te kunnen optrekken’ is het niet logisch om een ingewikkelde vorm te kiezen. Als het er daarentegen om gaat om elkaar op meerdere terreinen structureel te versterken, is het niet logisch om alleen maar bij een overeenkomst te blijven steken.

Naast samenwerking tussen schoolbesturen is ook sprake van een toenemende mate van samenwerking tussen schoolbesturen en andere organisaties, zoals kinderopvangorganisaties of samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs.

Proces van samenwerking

Een punt dat nogal gemakkelijk over het hoofd wordt gezien is de gehele procesgang die bij een bestuurlijke samenwerking moet worden gevolgd. Waarbij niet alleen de besturen de beslissingen nemen, maar waarbij ook sprake is van medezeggenschap en inbreng van ouders buiten de vaste medezeggenschapskaders om. En waarbij de interne toezichthouder bijna altijd een belangrijke rol vervult, of – bij katholiek onderwijs – de Nederlandse Katholieke Schoolraad.

Samenwerken kan u helpen, maar ook veel kopzorgen geven als het proces niet goed loopt. Daarnaast is het vaak een tijdrovend proces – tijd die u als schoolbestuurder meestal niet beschikbaar hebt.

Ondersteuning bij uw proces

Als bestuurlijke samenwerking op uw agenda staat, of als u overweegt te gaan samenwerken kan GOC Consultants u daarbij begeleiden en ondersteunen. Onze consultants zijn zeer ervaren met bestuurlijke samenwerkingsprocessen. Het kan dan gaan om verschillende samenwerkingsvormen. Schoolbesturen onderling, tussen openbare en bijzondere schoolbesturen, tussen schoolbesturen van verschillende richtingen, tussen schoolbesturen van verschillende onderwijsvormen etc. Het kan ook gaan over samenwerking tussen schoolbesturen en een andersoortige organisatie.

Onze dienstverlening en ondersteuning op dit terrein begint bij de meest prille verkenning naar samenwerking en loopt door tot en met de laatste notariële akte als u zou fuseren. Ook voor de implementatieprocessen daarna kunt u een beroep doen op de deskundigheid van GOC Consultants.

Geïnteresseerd? Neem contact op met Kees de Bondt: c.a.debondt@goc-consultants.nl