Wachtlijsten in het speciaal onderwijs

Wachtlijsten in het speciaal onderwijs

31-10-2019 11:21

Het speciaal onderwijs heeft te maken met een grote toestroom aan leerlingen. Veel scholen werken zelfs met wachtlijsten. De PO-Raad en het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO) brengen de komende tijd in kaart hoe groot deze problematiek is in het speciaal onderwijs. Samen met schoolbesturen, lerarenopleiders, gemeenten en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werken we aan effectieve oplossingen.

Lerarentekort zorgt voor waterbedeffect

Lerarentekorten lopen op, ook in het speciaal onderwijs. Daarnaast is er sprake van een waterbedeffect: het speciaal onderwijs last van de effecten van de tekorten in het reguliere onderwijs. Dat zorgt ervoor dat passend en inclusief onderwijs in toenemende mate onder druk komen te staan en de doorverwijzingen naar het speciaal onderwijs stijgen.

De PO-Raad pleit er verder voor om meer vso-leraren in hogere salarisschalen te plaatsen waardoor de salarissen in het vso gelijkwaardiger zijn met salarissen in het vo. Samen met de VO-raad en de vakbonden heeft de sectororganisatie het kabinet om een noodpakket gevraagd voor het funderend onderwijs.

Effectieve oplossingen

De komende tijd brengt de PO-Raad samen met Lecso in kaart hoe groot de problemen met wachtlijsten in het speciaal onderwijs zijn. De PO-Raad organiseert het gesprek tussen het (v)so en de lerarenopleidingen om te verkennen waar de samenwerking versterkt kan worden. Bijvoorbeeld door alle studenten tijdens hun Pabostudie kennis te laten maken met het (v)so zodat zij later eerder voor een baan in het speciaal onderwijs kiezen.

Ook is het belangrijk dat het ministerie van OCW een onderzoek instelt naar gerichte maatregelen die snel effect hebben. Zo zou het verbreden van bevoegdheden in het speciaal onderwijs een optie kunnen zijn. Ook het stimuleren van scholingsmogelijkheden voor onderwijsondersteuners die in het speciaal onderwijs werken en leraar willen worden is volgens de PO-Raad een goede stap. 

Bron: PO-Raad