Protocollen en checklists in verband met het Coronavirus

Protocollen en checklists in verband met het Coronavirus

22-10-2020 1:51

Om scholen in het primair onderwijs en de kinderopvang te ondersteunen vind je hieronder een aantal documenten. 

Overzicht van onderwerpen:

Protocol basisonderwijs

Dit protocol is een volgende versie van het protocol voor de volledige opening van het basisonderwijs. Deze nieuwe versie omvat verduidelijkingen gebaseerd op kabinetsbesluiten en de daarop volgende wijzigingen en nieuwe richtlijnen van o.a. het RIVM.

Protocol speciaal onderwijs

Deze protocollen zijn een volgende versie van de protocollen voor de volledige opening van het speciaal basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Deze nieuwe versies omvatten verduidelijkingen gebaseerd op kabinetsbesluiten en de daarop volgende wijzigingen en nieuwe richtlijnen van o.a. het RIVM.

Protocol voortgezet onderwijs (versie oktober)

In het protocol voor het voortgezet onderwijs staan voorschriften op het gebied van veiligheid en hygiëne en praktische adviezen voor de uitvoering van het protocol.

Protocol bewegingsonderwijs

Woensdag 24 juni werd bekend dat er in het nieuwe schooljaar 2020-2021 bewegingsonderwijs kan worden gegeven zonder de 1,5 meter afstand, zowel buiten als binnen. 

In het voortgezet (speciaal) onderwijs kan zowel buiten als binnen lichamelijke opvoeding worden gegeven. Daarbij hoeven de leerlingen onderling geen 1,5 meter afstand in acht te nemen; tussen leerlingen en docent, en docenten/medewerkers onderling, wordt de 1,5 meter afstand wel gehandhaafd.

De protocollen zijn opgesteld door de KVLO en het LO-platform in afstemming met OCW, AVS, RIVM en de PO-Raad en VO-Raad.

Mondkapjes

In het voortgezet onderwijs geldt het dringende advies een mondkapje te dragen tijdens verplaatsingen en in de pauzes. Maar het dragen van mondkapjes tijdens de lessen is niet nodig. Bekijk de infographic met richtlijnen voor het dragen van mondkapjes in de verschillende onderwijssectoren.

Handreiking bij besmetting 

Als er op een school een besmetting is vastgesteld, is het belangrijk personeelsleden, ouders en leerlingen zo snel mogelijk goed te informeren. Deze checklist biedt handvatten in geval van een vastgestelde COVID-19-besmetting bij een leerling of collega.

Servicedocument voor besturen

Het Servicedocument funderend onderwijs coronavirus COVID-19 van het ministerie van OCW bevat handvatten voor schoolbesturen. Want het ministerie van OCW bundelt de laatste stand van zaken van de landelijke maatregelen voor het funderend onderwijs in dit servicedocument. Het is nadrukkelijk geen vervanging maar een aanvulling op de diverse protocollen en richtlijnen. In het servicedocument wordt dan ook waar nodig naar diverse protocollen verwezen.

Neusverkouden kinderen

Beslisboom t/m groep 8

In de zogenoemde beslisboom van de AJN Jeugdartsen Nederland en BOinK vind je richtlijnen voor het wel of niet toelaten van neusverkouden kinderen op de kinderopvang en school.

Beslisboom 12+

BOinK heeft in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM de beslisboom ’12+ thuisblijven of naar werk/school?’ geactualiseerd. 

Wat is er veranderd in de beslisboom?     
  • De volgorde van de vragen is aangepast. Het uitgangspunt van de coronamaatregelen is dat alle huisgenoten thuis blijven als iemand uit het huishouden corona heeft. Dit is dan ook de startvraag van de boom geworden.
  • Ook blijven alle huisgenoten thuis als één van de huisgenoten koorts en/of benauwdheid en coronagerelateerde klachten heeft. Andersom geldt dus ook: als een huisgenoot alleen koorts heeft of benauwd is, zonder andere corona-gerelateerde klachten, dan hoeven huisgenoten niet thuis te blijven. Mits de huisgenoten zelf geen klachten hebben uiteraard. Om in deze en vergelijkbare situaties de juiste uitkomst van de beslisboom te krijgen zijn sommige blokjes aangepast en verplaatst.
  • De thuisblijfregels na terugkomst uit een oranje of rood gebied zijn toegevoegd: komt iemand uit een oranje of rood gebied dan moet hij of zij 10 dagen in quarantaine.
  • Er is een cirkel over ‘klachten die passen bij corona’ toegevoegd.
  • Bij de informatie over testen is komen te vervallen dat iemand getest moet worden als hij of zij in de risicogroep valt. Je kan wel getest worden als je onderdeel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.
  • Aan de blokjes ‘blijf thuis’ en ‘je mag naar school of werk’ zijn zwarte kruisjes cq. vinkjes toegevoegd om de gebruiksvriendelijkheid voor personen met een kleurenblindheid te vergroten. 

NB: de richtlijnen van het RIVM zijn leidend. De beslisboom is een vertaling van deze richtlijnen. Zoals altijd is deze versie van de beslisboom het resultaat van een nauwkeurige afstemming tussen BOinK, AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM.

Een hulpmiddel als de beslisboom zal altijd aan verandering onderhevig blijven.

De beslisboom dekt niet alle situaties, het gaat bijvoorbeeld om de situatie hoe te handelen bij klachten maar niet hoe te handelen bij een positieve test.

Testbeleid onderwijspersoneel

Meer informatie over het testen van onderwijspersoneel vind je op de website van de Rijksoverheid.

Bron: Lesopafstand.nl