Meldpunt schoolsluiting

Meldpunt schoolsluiting

26-10-2020 9:41

Het ministerie van OCW en het onderwijsveld hebben afgesproken om tijdelijke schoolsluiting, vanwege het coronavirus, landelijk te registreren. Hiervoor is per 15 oktober een meldpunt ingericht. Deze is ingebed binnen het Internet Schooldossier op de website van de Inspectie van het Onderwijs. De informatie is erg belangrijk om zicht te houden op de continuïteit van onderwijs en waar nodig bij te sturen.

U vindt het meldpunt schoolsluiting in het Internet Schooldossier.

Hieronder vindt u een aantal vragen en antwoorden:

Scholen werken hard om ook in tijd van corona goed onderwijs te blijven bieden. Er kunnen echter situaties ontstaan waarin het tijdelijk niet meer mogelijk is om de school open te houden en fysiek onderwijs te geven. Het meldpunt binnen het Internet Schooldossier is bedoeld om te registeren welke scholen of vestigingen tijdelijk moeten sluiten als gevolg van het coronavirus. De registratie is belangrijk om samen zicht te houden op de continuïteit van het onderwijs.

Schoolbesturen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs geven een melding door bij het meldpunt wanneer een hele school of vestiging tijdelijk sluit vanwege het coronavirus. Ook schoolbesturen waarvan er sinds de start van het schooljaar 2020/2021 scholen of vestigingen gesloten zijn (geweest) vanwege het coronavirus, worden opgeroepen dit alsnog in het Internet Schooldossier te melden.

Het meldpunt vraagt 3 dingen:

  1. Meld als een school of vestiging vanwege corona tijdelijk moet sluiten (peildatum vanaf start schooljaar 2020/2021);
  2. Geef daarbij aan welke maatregelen zijn/worden genomen om het onderwijs te continueren;
  3. Meld actief als de school of vestiging weer opengaat.

We houden een vinger aan de pols hoe het onderwijs ervoor staat op landelijk en regionaal niveau. De Inspectie van het Onderwijs neemt (waar nodig) contact op met het bestuur of de school om de tijdelijke oplossingen voor de continuïteit van het onderwijs en vooruitzichten te bespreken.

Het meldpunt is bedoeld een actueel beeld te geven van de gevolgen van het coronavirus voor scholen. Samen met aanvullend peilingsonderzoek zorgt het meldpunt ervoor dat we zicht blijven houden op de continuïteit van het onderwijs. Hiervoor is het essentieel te weten hoe lang een school of vestiging gesloten is. Als we zicht houden op de continuïteit van het onderwijs, kunnen we ook de gevolgen daarvan voor het onderwijs zoveel mogelijk beperken.

Het meldpunt geeft belangrijke informatie om zicht te houden op de gevolgen van het coronavirus voor scholen en de continuïteit van onderwijs. Naast het meldpunt wordt er aanvullend onderzoek gedaan naar de gevolgen van het coronavirus voor het onderwijs. Dit onderzoek vindt maandelijks plaats en wordt uitgevraagd onder de scholen. Met de informatie uit het meldpunt en peilingsonderzoek wordt een maandelijkse rapportage opgesteld die openbaar beschikbaar komt. De rapportage geeft een beeld op regionaal niveau en is niet terug te leiden tot individuele scholen of vestigingen. De rapportages geven informatie om, waar nodig, beleid te maken. Bijvoorbeeld om leerachterstanden te voorkomen.

Het schoolbestuur maakt een melding via het Internet Schooldossier op de website van de Inspectie van het Onderwijs. Hiervoor heeft u de inloggegevens van uw bestuur nodig.

Het schoolbestuur geeft een melding door bij het meldpunt wanneer een hele school of vestiging tijdelijk sluit als gevolg van het coronavirus.

Overweegt u als schoolbestuur om een school of vestiging tijdelijk te sluiten vanwege het coronavirus? Kijk dan op de website www.lesopafstand.nl wat u kunt doen om het onderwijs te continueren.

In geval van één of meer bevestigde besmettingen met COVID-19 meldt de schoolleider of locatiemanager dit direct bij de GGD (als zij daarover nog niet zelf door de GGD zijn benaderd).

Informatie over onderwijs op afstand is te vinden op de website www.lesopafstand.nl. Eventuele vragen kunnen gesteld worden via het bijbehorende loket.

Voor vragen over de website Internet Schooldossier of het meldingsformulier kunnen schoolbesturen contact opnemen met het Loket van de Inspectie van het Onderwijs.

Voor veilige registratie is het meldpunt opgenomen binnen de beveiligde omgeving van het Internet Schooldossier, een website van de Inspectie van het Onderwijs. Hiervoor heeft u de inloggegevens van uw bestuur nodig. Voor de melding is nodig te weten; om welke school of vestiging het gaat (plaats en adres), welke maatregelen er zijn of worden genomen om het onderwijs te continueren en hoeveel leerlingen dit betreft. Op het moment dat de school of vestiging weer opengaat wordt het bestuur gevraagd dit ook te melden via hetzelfde formulier.

Bron: Onderwijsinspectie