Alle regelingen vereenvoudiging bekostiging gepubliceerd (VO)

Alle regelingen vereenvoudiging bekostiging gepubliceerd (VO)

08-10-2021 1:19

OCW heeft in één keer zeven regelingen gepubliceerd die samenhangen met de vereenvoudiging bekostiging. De voornaamste worden hieronder nader toegelicht. Belangrijk daarbij is dat OCW ongeveer 0,65% van de lumpsum gebruikt om de diverse aanvullende regelingen te dekken.

Overgangsregeling

De ‘Regeling overgangsbekostiging vereenvoudiging bekostiging vo’ was nog niet bekend. De systematiek was dat wel. Om de vergelijking met de oude bekostiging mogelijk te maken, heeft OCW gpl-bedragen voor 2022 vastgesteld. Deze zijn ongeveer 0,65% lager dan die voor 2021, die op 14 juli 2021 zijn gepubliceerd. Achtergrond hiervan is het gegeven dat een aantal met de vereenvoudiging samenhangende regelingen uit de lumpsum wordt gefinancierd. Het gaat onder meer om de aanvullende bekostiging voor geïsoleerde vestigingen, voor brede vestigingen en voor gl-leerlingen.

Als een bestuur er op achteruitgaat, wordt het eerste jaar (2022) nog 80% van de achteruitgang vergoed en in de jaren daarna 60%, 40% en 20%. Gaat een bestuur er op vooruit dan wordt in het eerste jaar 80% daarvan ingehouden en in de jaren daarna 60%, 40% en 20%.

Schoolbesturen kunnen met behulp van de gegevens uit de overgangsregeling zelf berekenen of zij overgangsbudget krijgen of moeten betalen.

Regeling voor geïsoleerde vestigingen

De ‘Regeling aanvullende bekostiging geïsoleerde vestigingen vo’ is ongewijzigd gebleven ten opzichte van de versie die in december 2020 al bekend was. Er komt een toeslag voor geïsoleerde vestigingen en een extra toeslag voor kleine geïsoleerde brede scholengemeenschappen en kleine brede geïsoleerde vestigingen van brede scholengemeenschappen.

Tarieven 2023

In de Regeling bekostiging vo-scholen en samenwerkingsverbanden vo worden de tarieven voor 2023 al bekendgemaakt. Hetzelfde geldt voor de ondersteuningsbedragen lwoo en pro. Ze zijn vooralsnog gelijk aan die van 2022. Later zal indexatie plaatsvinden. Indexatie gebeurt op basis van de loongevoelige personele bekostiging (voor 85%) en de prijsgevoelige materiële bekostiging (voor 15%).

Uitzonderlijke omstandigheden

De ‘Regeling aanvullende bekostiging vo-scholen in uitzonderlijke omstandigheden’ bepaalt in welke uitzonderlijke omstandigheden scholen aanvullende bekostiging krijgen. Het gaat om de zes uitzonderingsscholen, vestigingen met een breed onderwijsaanbod, het maritiem vbo, het internationaal georiënteerd voortgezet onderwijs en gl-leerlingen.

Bron: VO-Raad