Ministerie licht in webinar wegvallen de vordering op OCW toe

Ministerie licht in webinar wegvallen de vordering op OCW toe

08-10-2021 9:40

Het ministerie van OCW heeft op maandag 4 oktober een brief naar schoolbesturen gestuurd, waarin zij het wegvallen van de vordering op OCW toelicht. Het ministerie benadrukt hierin dat deze verandering weliswaar effect heeft op de vermogenspositie van schoolorganisaties, maar dat die geen effect heeft op de geldstromen vanuit OCW. In een webinar van de PO-Raad geeft OCW binnenkort verdere uitleg over de nieuwe situatie.

Het wegvallen van de vordering op OCW is een gevolg van de overstap van schooljaarbekostiging naar kalenderjaarbekostiging, in het kader van de vereenvoudiging van de bekostiging.

Soort van overgangsregeling

In de aanloop naar deze wijziging heeft de PO-Raad aangegeven dat het af financieren van de vordering door OCW de meest nette oplossing zou zijn geweest. Er is immers sprake van een vordering die sinds 2006 jaarlijks werd vastgesteld door accountant. In de gesprekken hierover gaf OCW aan dat het maximale wat zij kan doen is, het creëren van een soort van overgangsregeling zoals die is voorgesteld in de brief van 4 oktober 2021. Die oplossing houdt in dat OCW en Inspectie in het kader van het continuïteitstoezicht van 2022 tot en met 2026 naar de financiële positie van schoolbesturen kijken alsóf de vordering op OCW er nog steeds is. 

Meer uitleg in webinar

In de brief van 4 oktober laat OCW ook weten schoolorganisatie te willen informeren via een webinar. Hiervoor heeft de PO-Raad het Ministerie uitgenodigd om de gang van zaken rondom de vereenvoudiging van de bekostiging en het wegvallen van de vordering op OCW toe te lichten tijdens de (digitale) Kennisgroepen Financiën van 27 oktober en 3 november. 

Tijdens het eerste gedeelte van deze bijeenkomst gaat OCW uitgebreid in op de vereenvoudigde bekostigingssystematiek en het daarmee gepaard gaande wegvallen van de vordering op OCW. Vervolgens wordt ingegaan op thema’s als de verantwoording NPO, voorziening groot onderhoud en CAO-ontwikkelingen. 

Aanmelden kan via de website van de PO-Raad

Bron: PO-Raad