OCW registreert tekorten schoolleiders en leraren (PO)

OCW registreert tekorten schoolleiders en leraren (PO)

08-10-2021 9:20

Het personeelstekort is een van de grootste uitdagingen voor het onderwijs. Ondanks ramingen is onbekend hoe groot het tekort daadwerkelijk is. Zo worden de verborgen vacatures niet geregistreerd en is er geen eenduidige manier van registreren. Een nieuwe uitvraag moet hier verandering in brengen. Het ministerie van OCW vraagt schoolleiders om deel te nemen aan de uitvraag om zo een goed beeld te krijgen van de tekorten.

Scholen hebben in de eerste week van oktober een e-mail ontvangen met een link om de tekorten op schoolniveau op te geven.

Schoolbesturen hebben een link ontvangen naar een online omgeving waar de ingevulde gegevens en resultaten eventueel aangevuld worden. Daarna kan het bestuur de resultaten definitief verzenden. De looptijd van dit onderzoek bedraagt twee weken. In december 2021 worden de resultaten gepubliceerd.

Succesvolle pilot krijgt vervolg

De uitvraag is ontwikkeld in samenwerking met het ministerie van OCW, onderzoeksbureau Centerdata en schoolbesturen uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere. Hierbij worden zowel de openstaande als de verborgen vacatures in kaart gebracht. Van een verborgen vacature is sprake wanneer een school een oplossing voor een formatieprobleem gevonden heeft, op een manier die eigenlijk niet wenselijk is. Bijvoorbeeld een onderwijsassistent of stagiair voor de klas. Of een leraar die directietaken op zich neemt.

Na een succesvolle verkenning onder 200 scholen in de G5 is er nu dus gestart met een landelijke uitvraag. Naast het lerarentekort brengt deze methodiek ook het tekort aan schoolleiders in kaart. Zo ontstaat een actueel, landelijk beeld en worden ook de regionale verschillen inzichtelijk. 

Kamerbrief

In een brief aan de Tweede Kamer schrijven de ministers ook dat de aanjager Merel van Vroonhoven constateert dat de aanpak van de tekorten werkt. Wel merkt zij op dat een intensivering van de aanpak nodig is. Ook is er speciale aandacht voor de vastlegging van verborgen tekorten.

Verder schrijven de ministers dat zij-instromers een belangrijke bijdrage leveren in de aanpak van het lerarentekort, aldus de ministers. Het aantal aanvragen voor de subsidie zij-instroom in het po, vo en mbo ligt eind september dit jaar 25 procent hoger dan het aantal subsidieaanvragen eind september 2020. De subsidieregeling staat nog tot 15 oktober open.

In de afgelopen jaren hebben de pabo’s een sterk groeiende instroom laten zien. Van ruim 5.100 eerstejaars studenten in 2015/16 naar ruim 6.600 in 2018/19, naar ruim 7.300 in 2019/20 naar ruim 9.600 in 2020/2021. Wel geven de actuele vooraanmeldingscijfers van de pabo helaas de indicatie dat dit jaar de instroom lager zal zijn dan vorig jaar en ongeveer op niveau van 2018 ligt.

500 miljoen vrij voor verbetering salarissen

De Tweede Kamer heeft eind september een motie aangenomen waarmee structureel € 500 miljoen  beschikbaar komt voor de verbetering van de salarissen voor medewerkers in het primair onderwijs. Het geld is bedoeld om een deel van de salariskloof te dichten die bestaat met vergelijkbare functies in het voortgezet onderwijs. De sociale partners zijn nu aan zet om tot concrete cao afspraken te komen. De PO-Raad en de vakbonden hebben de cao-onderhandelingen inmiddels hervat.

Bron: AVS / PO-Raad