Verantwoording over het NP Onderwijs door schoolbesturen (PO en VO)

Verantwoording over het NP Onderwijs door schoolbesturen (PO en VO)

08-10-2021 8:42

Als schoolbestuur verantwoord je in je jaarverslag hoe je op schoolniveau de middelen hebt besteed die je op bestuursniveau hebt gekregen uit het Nationaal Programma Onderwijs.

Zo maak je duidelijk aan je belangrijkste stakeholders – ouders, de gemeente, leerlingen, het ministerie van OCW en anderen – hoe je tot plannen en besluiten bent gekomen, waaraan je geld hebt uitgegeven en wat hiervan de resultaten zijn.

HOE WERKT DE VERANTWOORDING?

Het NP Onderwijs is een ‘maatschappelijk thema’ voor het jaarverslag. Als schoolbestuur verantwoord je je hier dan ook extra over in je reguliere jaarverslag, volgens de algemeen geldende regels voor jaarverslaggeving in het onderwijs. Het gaat daarbij om de grote lijnen en globale processen in het programma.

Aanvullend beantwoord je vragen over het programma in het XBRL-portaal van DUO, waaronder verdiepende vragen over de besteding van middelen op schoolniveau (BRIN).

WAAROVER LEG JE VERANTWOORDING AF?

Uit je jaarverslag moet blijken:

 • of jouw scholen een schoolscan hebben gemaakt;
 • welke soorten interventies jouw scholen hebben gekozen voor hun schoolprogramma;
 • hoe ouders en leraren – en in het vo ook de leerlingen – betrokken zijn bij de plannen;
 • of jouw scholen de vereiste instemming van hun MR hebben gekregen;
 • hoeveel procent van de middelen je hebt ingezet voor inhuur van personeel niet in loondienst (PNIL);
 • welke eerste resultaten je in de uitvoering van de plannen kunt melden.

Wanneer je middelen uit het NP Onderwijs bovenschools hebt ingezet, wordt verwacht dat je duidelijk maakt:

 • of de GMR daarmee heeft ingestemd;
 • welke soort interventies je hebt gekozen.

In XBRL geef je per school aan welke middelen zijn ingezet voor welke categorieën interventies op de menukaart (zie de toelichting hieronder):

 1. A. Meer onderwijs om bij groepen leerlingen kennis en vaardigheden bij de spijkeren
 2. B. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren
 3. C. Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen
 4. D. Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen
 5. E. (Extra) inzet van personeel en ondersteuning
 6. F. Ouderbetrokkenheid en digitale technologie
 7. Overig: deze extra rubriek is uitsluitend bedoeld voor (bestemmings)reserves voor werkloosheidskosten en dotatie aan de voorziening transitievergoeding

Bij bovenschoolse inzet van middelen geef je in XBRL deze verdeling ook op bestuursniveau op.

 • Het gaat om de globale verdeling. Maak inzichtelijk in welke mate van welke categorie interventies gebruik is gemaakt. Dit hoeft niet tot op de komma nauwkeurig.
 • Heeft een docent gewerkt aan meerdere categorieën interventies? Verdeel dan de kosten naar rato.
 • Heb je activiteiten verricht uit de categorie faciliteiten en randvoorwaarden, anders dan ouderbetrokkenheid en digitale technologie? Dan moet je de kosten daarvan verdelen over de interventies uit de categorieën A t/m E waarvoor je deze randvoorwaardelijke/facilitaire activiteiten hebt ingezet.
 • Je kunt ook indirecte kosten toewijzen aan en verdelen over interventies. Denk hierbij aan afschrijvingskosten voor leermiddelen, ICT en dergelijke.
 • Voor de hoogte van de afschrijving gelden binnen het NP Onderwijs de vaste regels. De afschrijvingsduur kan langer zijn dan de looptijd van het programma, maar je kunt alleen de afschrijvingskosten voor de looptijd ten laste brengen van het programma en in XBRL verantwoorden. Raadpleeg bij twijfel over de afschrijving je accountant.
 1. Organisatiekosten voor uitbreiding van personeelsinzet/-professionalisering
  Je mag geld uit het NP Onderwijs besteden aan inzet en professionalisering van personeel, maar alleen voor interventies uit de menukaart en binnen de looptijd van het NP Onderwijs (tot en met juli 2023). Voorbeelden zijn inzet van bestaand personeel voor meer uren, behoud van personeel dat je anders wegens leerlingendaling had moeten ontslaan, en aanstelling van tijdelijk personeel voor interventies uit de menukaart.
 2. Kosten van leermiddelen
  Leermiddelen mag je met geld uit het NP Onderwijs aanschaffen als ze nodig zijn voor interventies uit de categorieën A t/m E. Bij de verantwoording breng je de kosten ook onder bij de desbetreffende categorieën, en niet bij categorie F.
 3. Extra inzet van personeel ter ondersteuning van de directeur
  Je mag geld uit het NP Onderwijs besteden aan ondersteuning van de directeur, bijvoorbeeld door een adjunct-directeur aan te stellen, maar alleen als je daarmee voldoet aan de voorwaarden voor inzet van interventies gericht op faciliteiten en randvoorwaarden.
 4. Inzet van middelen voor scholing van onbevoegde docenten
  Je kunt middelen uit het NP Onderwijs inzetten voor scholing die jouw eigen docenten moeten volgen voordat ze bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld bewegingsonderwijs) mogen uitvoeren. Maar deze middelen zijn niet bedoeld voor algemene professionaliseringsactiviteiten die geen relatie hebben met interventies uit de menukaart.

Bij de veelgestelde vragen op de site van NPO vind je andere voorbeelden van wel of niet uit het NP Onderwijs gedekte kostenposten en hoe je die verantwoordt.

Je moet de middelen uit het NP Onderwijs besteden in de periode waarvoor ze bedoeld zijn. Dat is tot en met juli 2023. In twee gevallen kun je bestemmingsreserves opnemen:

 • Als je middelen pas kunt uitgeven in het volgende kalenderjaar – maar wel binnen de looptijd van het NP Onderwijs.
 • Als je verwacht na 1 augustus 2023 werkloosheidskosten of een transitievergoeding te moeten betalen voor personeel dat je met geld uit het programma hebt aangenomen. De werkgroep Richtlijnen voor de Jaarverslaglegging 660 bekijkt in het najaar of je voor werkloosheidskosten een voorziening mag vormen. De PO-Raad past dan zijn rekentool hierop aan.

De PO-Raad heeft naar aanleiding van deze informatie ook een eigen handreiking over de verantwoording gemaakt.

Meer informatie op de site van NPO

Bron: Nationaal Programma Onderwijs