Extra investering Groeifonds voor innovatie in het onderwijs

Extra investering Groeifonds voor innovatie in het onderwijs

14-04-2022 1:39

Het Nationaal Groeifonds investeert de komende jaren in de kwaliteit van het gebruik van digitale hulpmiddelen en de kennisinfrastructuur in het onderwijs. De adviescommissie gaf een positieve beoordeling aan drie projecten. Op 14 april nam het kabinet dit advies over. Dit betekent dat er eenmalig 155 tot 323 miljoen extra geïnvesteerd wordt in de innovatie van het funderend onderwijs.  

Drie projecten goedgekeurd

In de tweede ronde van het Groeifonds zijn drie projecten toegekend. Voor sommige projecten zijn aanvullende voorwaarden gesteld om beschikking te krijgen over het gehele bedrag. 

Ontwikkelkracht (€ 101 miljoen toegekend, € 231 miljoen voorwaardelijk) 
Ontwikkelkracht is een programma dat de verbinding tussen onderwijs en onderzoek versterkt en dus bijdraagt aan een sterke kennisinfrastructuur. Dit komt de kwaliteit van het onderwijs duurzaam ten goede. De vragen van leraren en schoolleiders vanuit de onderwijspraktijk staan centraal.

Edu-V: Digitaal Onderwijs Goed Geregeld! (€ 34 miljoen, volledig toegekend) 
Met Digitaal Onderwijs Goed Geregeld! kunnen leerkrachten, leerlingen en studenten makkelijker en veiliger gebruikmaken van de digitale toepassingen in het onderwijs. 
Scholen maken met educatieve uitgevers, distributeurs en softwareleveranciers onderling afspraken die een eenvoudig, veilig en betrouwbaar gebruik van digitale onderwijsmiddelen regelen. Meer informatie: www.edu-v.org

Impuls Open Leermateriaal (€ 20 miljoen toegekend, € 58 miljoen voorwaardelijk) 
Om recht te doen aan de talenten van elke leerling hebben scholen een rijke mix van open en gesloten materiaal nodig. Meer keuzemogelijkheden in leermiddelen versterkt bovendien het eigenaarschap van leraren. Met de Impuls Open leermateriaal worden scholen de komende jaren geholpen worden om open leermateriaal te ontwikkelen, verbeteren en het goede gebruik in het onderwijs te stimuleren.

Het vierde door OCW ingediende plan, ‘Digitale Oplossingen voor Onderwijsproblemen’ is door de commissie niet goedgekeurd. In de eerste ronde van het Nationaal Groeifonds is reeds €80 miljoen toegekend aan het Nationaal Onderwijslab.

Over het Nationaal Groeifonds

Het Nationaal Groeifonds is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën. Het fonds is bedoeld om publieke investeringen te doen die bijdragen aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland. Het Nationaal Groeifonds is opgezet in 2020 en bedoeld voor eenmalige publieke investeringen. Met het Nationaal Groeifonds trekt het kabinet tussen 2021 en 2025 circa € 20 miljard uit voor projecten. Het gaat om gerichte investeringen op de terreinen kennisontwikkeling en onderzoek, ontwikkeling en innovatie. 

In de tweede ronde heeft de adviescommissie 35 voorstellen beoordeeld. Met ondersteuning van het Centraal Planbureau en verschillende experts zijn de voorstellen beoordeeld op het verwachte effect op het verdienvermogen, op de strategische onderbouwing, op de kwaliteit van het plan, en de kwaliteit van samenwerking en governance.

Lees meer over de projecten op de website van het Nationaal Groeifonds.

Bron: Nationaal Groeifonds / AVS / PO-Raad / VO-raad