Instemming van medezeggenschap bij bijstelling schoolprogramma

Instemming van medezeggenschap bij bijstelling schoolprogramma

02-06-2022 10:24

Uit de laatste voortgangsrapportage van Nationaal Programma Onderwijs blijkt dat de MR op nagenoeg alle scholen betrokken is geweest bij de interventiekeuze. Al heeft de MR nog niet op alle scholen ingestemd met het schoolprogramma.

Om de leervertragingen effectief aan te pakken is het belangrijk dat u alle betrokkenen op school betrekt bij een breed gedragen schoolprogramma en uitvoering daarvan. Denk hierbij aan: schoolleiding, schoolbestuur, leraren, ouders, leerlingen, ondersteunend personeel en de MR. Het is de bedoeling dat u de MR betrekt bij de besluitvorming over het schoolprogramma, ook bij de aanpassing hiervan.

De (G)MR goed betrekken

U wilt graag de MR op een goede wijze betrekken bij de besluitvorming over vaststelling of wijziging van het schoolprogramma. De praktijk leert dat daarover nog wel eens discussie is omdat niet duidelijk is ‘wie waarover gaat’. De rollenscheiding is niet altijd op orde en ook de basisdocumenten die daaraan ten grondslag liggen (medezeggenschapsstatuut en -reglementen) zijn vaak te lang niet tegen het licht gehouden en geactualiseerd.

GOC Consultants kan (en de (gemeenschappelijk) medezeggenschapsraad) ondersteunen in dat proces. Neem contact op met één van onze adviseurs.

Wat kunt u zelf doen?

Instrumenten en ondersteuning voor het opstellen van een schoolprogramma en instemming van de MR verkrijgen: