Sectorplan covid-19: leerlingen gaan naar school, ook als seinen op rood staan

Sectorplan covid-19: leerlingen gaan naar school, ook als seinen op rood staan

07-07-2022 11:31

Om voorbereid te zijn op een opleving van het coronavirus heeft het ministerie van OCW het sectorplan COVID-19 gelanceerd. Dit sectorplan bevat een leidraad voor schoolbesturen en scholen, zodat zij weten op welk scenario zij zich kunnen voorbereiden en het onderwijs veilig en verantwoord gegeven kan worden. Hierbij is het uitgangspunt dat een scholensluiting te allen tijde moet worden voorkomen. Naast richting geeft het sectorplan ook ruimte voor maatwerk. 

Vier scenario’s

Het onderwijs heeft een essentiële functie in de ontwikkeling van onze kinderen en jongeren. Daarom is het van groot belang dat leerlingen, ook bij een opleving van het coronavirus, naar school kunnen blijven gaan. Om dit zo veilig en verantwoord mogelijk te kunnen doen beschrijft het sectorplan vier scenario’s in oplopende zwaarte, met bijpassende maatregelen. In het donkergroene scenario zijn er naast de basismaatregelen geen aanvullende maatregelen nodig. In het uiterste geval, het rode scenario, is de helft van het aantal leerlingen op school. 

Afbeelding met de vier scenarios uit het sectorplan

Meer ruimte voor maatwerk

Naast wettelijke maatregelen zoals een verplichting voor mondkapjes vanaf een bepaalde leeftijd, biedt de leidraad ook ruimte voor maatwerk. Wanneer er bijvoorbeeld looproutes gemaakt moeten worden, mag de school de invulling daarvan zelf bepalen.  

Wanneer welk scenario?

Het kabinet besluit wanneer wordt op- of afgeschaald naar een ander scenario. Indien het kabinet besluit om een scenario in werking te laten treden, dan geldt voor scholen dat zij de bijbehorende maatregelen zo snel mogelijk invoeren (zowel bij opschaling als bij afschaling), maar uiterlijk binnen één werkweek. Omdat we de afgelopen jaren gezien hebben dat snelle wisselingen in de geldende maatregelen het draagvlak voor naleving sterk verminderen, blijven deze maatregelen vervolgens minimaal twee weken geldig. De maatregelen zijn cumulatief. Dat betekent dat bij opschaling naar het nieuwe scenario de reeds geldende set maatregelen van het vorige scenario van kracht blijven.

Draaiboek 

Van schoolbesturen en scholen wordt verwacht dat zij op basis van de leidraad per scenario een draaiboek maken. Passend bij hun eigen context en locaties, en afgestemd met in- en externe belanghebbenden waaronder de kinderopvang. Dit draaiboek dient uiterlijk 1 oktober 2022 voorgelegd te zijn aan de medezeggenschapsraad.  

De VO-raad heeft op haar website een voorbeeld van een draaiboek gemaakt dat scholen kunnen gebruiken. Ook is er een handreiking met praktijkvoorbeelden ontwikkeld voor de situatie dat de helft van de leerlingen tegelijkertijd naar school kan gaan, het rode scenario.

Aandacht voor welzijn van leerlingen

De covid-pandemie heeft laten zien dat de sociale functie van het onderwijs essentieel is voor het welbevinden en de leermotivatie van leerlingen. In het rode, meest ingrijpende scenario is dan ook aangegeven dat scholen hier expliciet aandacht aan besteden.

Wendbaarheidsagenda

Naast de leidraad bevat het sectorplan ook een wendbaarheidsagenda. Deze agenda bevat acties die kunnen helpen om beter voorbereid te zijn op oplevingen of andere verstoringen.

Zelftesten en vaccinaties

Voor scholen geldt dat het kabinet gratis zelftesten beschikbaar stelt. Ook verwacht het kabinet eventueel nieuwe vaccinatiecampagnes in een zeer korte doorlooptijd uit te kunnen voeren. De ministeries geven aan dat voorrang overbodig wordt en zelfs resulteert in vertraging.  

Ventilatie

Binnen de PO-Raad en de VO-Raad wordt positief gereageerd op het nieuws dat minister Wiersma 140 miljoen euro extra investeert in de verbetering van de ventilatie van schoolgebouwen. Wel gaan de organisaties er van uit dat het kabinet het hier niet bij laat: driekwart van de schoolgebouwen is immers niet arbo-proof en betere ventilatie alleen maakt daar niet ineens verandering in. 

Downloads

Het sectorplan COVID-19 funderend onderwijs en de begeleidende Kamerbrief zijn te downloaden op de website van de Rijksoverheid. De infografic is hier te downloaden.

Dit artikel is tot stand gekomen door een samenvoeging van de artikelen die zijn gepubliceerd op de websites van de PO-Raad en de VO-raad.