Onderzoek FUWA directiefuncties in het PO

Onderzoek FUWA directiefuncties in het PO

12-12-2022 11:53

Eind november is het langverwachte onderzoek van de cao-partijen in het primair onderwijs gepubliceerd! Namens de cao-werkgroep heeft Leeuwendaal onderzoek gedaan naar de functies, de functiewaardering (FUWA) en de financiële beloning. Onderstaande functies werden onderzocht:

 • directeuren
 • adjunct-directeuren;
 • onderwijsondersteunende functies (OOP)
  – logopedist;
  – gedragswetenschapper;
  – onderwijsassistent.

Bij deze groepen leeft een gevoel van onderwaardering en heerst ontevredenheid over de waardering en de beloning van hun functie.

Bevindingen directiefuncties

(On)tevredenheid

Door de afspraken in de cao-PO 2018-2019 over de lerarenfuncties zijn de onderlinge verhoudingen tussen de functies in het primair onderwijs volgens de deelnemers ‘scheef’ komen te liggen. De deelnemers zijn van mening dat de complexiteit in de functie van (adjunct)directeur onvoldoende wordt erkend (ten opzichte van de leerkracht).

Directeuren

Inhoud functie

In de voorbeeldfunctiebeschrijving(en) van directeur is er volgens de deelnemers onvoldoende aandacht voor de complexe omgeving en het uitgebreide takenpakket dat de directiefunctie heeft. De functiebeschrijving(en) sluiten op deze onderdelen volgens de deelnemende directeuren onvoldoende aan bij de praktijk.

De (complexe) elementen die in de functie van directeur een rol spelen zijn:

 1. doelgroep van leerlingen;
 2. betrokkenheid van ouders;
 3. samenwerking met verschillende ketenpartners als gevolg van passend onderwijs;
 4. de locatie en het verzorgingsgebied van de school, zoals grootstedelijk, meerdere (kleine) gemeenten, regionaal;
 5. de (eind)verantwoordelijkheid voor de school(locatie), onder andere voor de bedrijfsvoering (financiën, personeel, communicatie, ICT, huisvesting, etc.);
 6. de hectiek van de dag en de hoeveelheid werk.

Beloning

 1. De meerderheid van de deelnemende directeuren vindt de beloning niet passend bij de inhoud van het werk en verantwoordelijkheden.
 2. Het is nu volgens de deelnemers vaak onduidelijk hoe een directeur in een andere directiefunctie met een hogere schaal terecht kan komen. Een ontwikkeltraject met doorgroeimogelijkheden ontbreekt.
 3. Volgens de deelnemers is de functie van directeur “scheef gegroeid” in verhouding tot de functies van leerkracht en bestuurder. De beloning van de directeur moet hoger zijn.

Implementatie

 1. Het invoeringsproces voor de nieuwe directiefunctie(s) is volgens de deelnemers onvoldoende transparant verlopen. De gemaakte keuzes zijn door de bestuurders onvoldoende onderbouwd en er is te weinig rekening gehouden met de invulling van de functie.
 2. Deelnemers geven aan dat besturen in een bepaalde regio onderling afspraken hebben gemaakt over het functieniveau van de functie van directeur (bijvoorbeeld: alle directeuren komen in D12). Het is de vraag of hiermee recht wordt gedaan aan de onderlinge verhoudingen in de eigen organisatie en het bijbehorende mandaat in de functie van directeur.
Adjunct directeuren

Inhoud functie

De voorbeeldfunctiebeschrijving(en) van adjunct-directeur zijn overwegend passend. Er ontbreken wel elementen in de voorbeeldfunctie(s), waaronder de complexiteit in relatie tot de doelgroep leerlingen en het bepalen en uitvoeren van het onderwijs meerjarenbeleid, -vraagstukken en -ontwikkelingen. De adjunct-directeuren herkennen zich beter in de functiebeschrijving van de teamleider van het VO.

Beloning

De meerderheid van de deelnemende adjunct-directeuren vindt de beloning niet passend in relatie tot de inhoud van het werk en verantwoordelijkheden en zeker in relatie tot de beloning van de lerarenfuncties.

Implementatie

Het invoeringsproces voor de nieuwe adjunct-directiefunctie(s) is volgens de deelnemers niet goed verlopen. De keuzes voor de functie is door de leidinggevende onvoldoende onderbouwd en er is te weinig rekening gehouden met de invulling van de functie.

Lees hier het volledige rapport van het onderzoek functies en beloning sector primair onderwijs: