Onderzoek Sterk Medezeggenschap naar ondersteuning en faciliteiten (G)MR

Onderzoek Sterk Medezeggenschap naar ondersteuning en faciliteiten (G)MR

09-03-2023 3:35

Het CAOP voert in opdracht van het programma Sterk Medezeggenschap een onderzoek uit naar manieren waarop (G)MR’en door het bevoegd gezag ondersteund worden en in hoeverre (G)MR leden bekend zijn met het wettelijk kader rondom faciliteiten, van welke faciliteiten de (G)MR op hun school in de praktijk gebruik maakt, en of de (G)MR volgens hen voldoende wordt gefaciliteerd.

De vragenlijst is voor personeelsleden, ouders en leerlingen die in de medezeggenschap zitten, en voor bestuurders en schoolleiders. Met de enquête willen ze antwoord geven op de volgende vragen:

  • In hoeverre zijn (G)MR’en en het bevoegd gezag bekend met de faciliteitenregeling (artikel 28 WMS)?
  • Hoe maken (G)MR’en gebruik van deze regeling?
  • Worden (G)MR’en voldoende gefaciliteerd en waar lopen ze tegenaan?

    De antwoorden worden anoniem verwerkt en worden alleen voor dit onderzoek gebruikt. Er wordt niet over individuen of individuele scholen gerapporteerd.

    In het programma Sterk Medezeggenschap werken de PO-Raad, VO-raad, vakbonden en het ministerie van OCW samen aan het verbeteren van de medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs.

    Bron: Sterk Medezeggenschap