Wetsvoorstel tijdelijke nieuwkomers-voorzieningen (po)

Wetsvoorstel tijdelijke nieuwkomers-voorzieningen (po)

07-06-2023 10:42

Minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) heeft een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen (TNV) mogelijk maakt. In een TNV heeft een schoolbestuur ruimte om af te wijken van bestaande regels over het onderwijspersoneel, de onderwijsinhoud en de onderwijstijd. 

Op dit moment krijgen veel nieuwkomerskinderen geen onderwijs. Met dit wetsvoorstel hoopt de minister meer kinderen een plek te bieden. Ondanks dat er in een TNV geen volledig onderwijsprogramma aangeboden wordt, is het de bedoeling om wel zo veel mogelijk onderwijstijd te bieden. 

Voor LOWAN po en de PO-Raad blijft het uitgangspunt dat nieuwkomerskinderen zo snel mogelijk in een reguliere nieuwkomersklas geplaatst worden. Zij hopen dan ook dat er alleen een TNV wordt gestart als er in de regio alles aan gedaan is om elke nieuwkomer volledig onderwijs te bieden en er écht geen andere oplossing is.

Op de tijdelijke onderwijsvoorzieningen voor Oekraïense kinderen werd al gezien dat veel kinderen na een jaar nog niet klaar waren voor doorstroom naar het reguliere onderwijs, bijvoorbeeld door een verschil in taalniveau ten opzichte van leeftijdsgenoten. Maar omdat het ministerie alleen extra bekostiging verstrekt voor het eerste jaar dat kinderen in Nederland zijn, is het niet mogelijk om kinderen tijdens hun tweede jaar alsnog in het voltijdsnieuwkomersonderwijs te plaatsen of op een reguliere school extra te ondersteunen. Het is daarom beter voor kinderen én scholen om nieuwkomerskinderen zo snel mogelijk volledig nieuwkomersonderwijs te geven. 

TNV in het kort

Als een volledig onderwijsprogramma niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat er te weinig leraren zijn, is een aangepaste onderwijsinhoud toegestaan. Hierbij moeten kinderen tenminste 12,5 uren (vijf dagdelen) per week onderwijs krijgen, verspreid over tenminste drie onderwijsdagen. In deze onderwijstijd moeten minimaal tien klokuren per week worden besteed aan het leren van de Nederlandse taal. Rekenen/wiskunde en lichamelijke opvoeding/sport moeten onderdeel van het aanbod zijn. Voor deze kernvakken geldt dat er altijd een bevoegde leraar voor de klas moet staan. De eisen die aan de onderwijsinhoud en -tijd worden gesteld worden verder uitgewerkt in de Algemene Maatregel van Bestuur die binnenkort wordt gepubliceerd.

Start TNV per 1 augustus a.s. waarschijnlijk mogelijk

Als de wet wordt aangenomen, kunnen gemeentebesturen per komend schooljaar een verzoek bij de minister indienen om een tijdelijke onderwijsvoorziening te starten vanuit een schoolbestuur in de gemeente. Dit mag alleen als door het ministerie geconstateerd wordt dat dit in de betreffende gemeente ook echt nodig is. Binnenkort publiceert het ministerie van OCW handreikingen voor schoolbesturen en gemeenten waarin het starten van een TNV nader uitgelegd wordt.

Bron: PO-Raad/LOWAN po