Scholen krijgen ruimte voor andere keuzes in pilot onderwijstijd

Scholen krijgen ruimte voor andere keuzes in pilot onderwijstijd

09-10-2023 11:51

De VO-raad is met de bonden en het ministerie van OCW overeengekomen om een pilot te starten waarbinnen scholen ervaring opdoen met het aanbieden van substantieel minder uren onderwijstijd dan momenteel de standaard is. De tijd die hiermee gewonnen wordt, kan door leraren besteed worden aan (extra) professionele ontwikkeling en lesvoorbereiding. Hiermee krijgen leraren meer ruimte om zelf vorm te geven aan onderwijsontwikkeling en maken we het onderwijs aantrekkelijker, met behoud van de kwaliteit. Deze pilot komt voort uit afspraken die zijn gemaakt in het kader van het Onderwijsakkoord en de Werkagenda.

In vergelijking met andere landen geven leraren in Nederland veel uren les en hebben leerlingen veel lestijd. De vraag is of het hoge aantal lessen en de nadruk op kwantiteit nodig is. Verlaging van de onderwijstijd, meer in overeenstemming met andere Europese landen, is – onder goede randvoorwaarden – met behoud van kwaliteit mogelijk. De pilot moet uitwijzen hoe scholen op verantwoorde wijze de onderwijstijd kunnen terugbrengen

De pilot start vanaf het schooljaar 2024/2025. In de pilot kunnen scholen ervaring opdoen met het aanbieden van substantieel minder (normatieve) uren onderwijstijd dan momenteel de standaard is. Op de deelnemende scholen gaat de lesgevende taak voor leraren omlaag, wordt de lessentabel aangepast en worden vrijgekomen uren ingezet voor voorbereiding van lessen en ontwikkeltijd.    

Er zal expertise beschikbaar worden gesteld om scholen goed te ondersteunen bij het doorvoeren van deze veranderingen, zowel op het gebied van het curriculum als de organisatie.  

Deelnemen

De pilot wordt binnenkort opengesteld voor aanmelding. Scholen die geïnteresseerd zijn in deelname in de pilot, kunnen dat via dit formulier van de VO-raad alvast aangeven. Zij ontvangen dan bericht als aanmelding mogelijk is.

Bron: VO-raad