Groeifondsaanvraag voor structurele verbetering schoolgebouwen

Groeifondsaanvraag voor structurele verbetering schoolgebouwen

07-02-2023 9:26

Op initiatief van PO-Raad en VO-raad heeft het Ministerie van OCW een voorstel ingediend voor het Nationaal Groeifonds, mede uit naam van de sectorraden en de VNG. De aanvraag beoogt om schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs beter, sneller en kostenefficiënter te vernieuwen en renoveren. Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt de aanvragen voor de zomer van 2023, waarna het kabinet een besluit neemt. 

Deze Groeifondsaanvraag is geen oplossing voor het structurele bekostigingsprobleem van onderwijshuisvesting. De onderwijsraden en de VNG blijven dit prangende probleem agenderen. Het voorgestelde programma helpt wel bij kennisopbouw over sneller en beter bouwen en renoveren van toekomstbestendige schoolgebouwen.

Leerlabs

Het programma bestaat uit een iteratief kennisproces rond het bouwen en renoveren van scholen. Door beter kennis op te bouwen en te delen over wat wel en niet werkt in de praktijk, hopen we betere scholen te kunnen realiseren voor hetzelfde geld. We hebben daarbij drie ‘leerlabs’ voor ogen, gericht op het standaardiseren van processen, bouwconcepten en het concretiseren wat inclusiever onderwijs vraagt van het schoolgebouw.  

Binnen de leerlabs zal bouwend geleerd worden. We vragen geld vanuit het groeifonds voor de kennisinfrastructuur, maar ook voor stenen. Het idee is dat vanuit het groeifonds cofinanciering vrijkomt voor het realiseren van een hogere kwaliteit dan niveau Bouwbesluit. Daarmee zijn de projecten aanvullend op bestaande publieke investeringen van de overheid; een eis voor het toekennen van geld uit het Nationaal Groeifonds. 

Onderbouwing aanvraag

De aanvraag voor het Groeifonds sluit aan bij recent onderzoek van de Universiteit Maastrichtsectorale routekaart voor verduurzaming schoolgebouwenwhitepaper van PO-Raad en VO-raad en het Manifest Goede schoolgebouwen. Dit manifest is ondertekend door 24 maatschappelijke organisaties, die voor een groot deel ook de aanvraag voor het Groeifonds ondersteunen.  

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard in projecten die zorgen voor duurzame economische groei voor de lange termijn.

Bron: PO-Raad/VO-raad/Nationaal Groeifonds