Functiewaardering in het onderwijs

WAT IS FUWA?

FUWASYS is de afkorting van FUnctieWAarderingsSysteem en wordt gebruikt door ministeries, provincies, gemeenten en het onderwijs om functies in een organisatie aan de hand van vaste criteria in te delen. Hiermee kan op een ‘objectieve’ manier de ‘zwaarte’ van een functie bepaald worden ten opzichte van andere functies en wordt het ingezet als een rechtvaardiging voor verschillen in beloning.

Doel FUWA

Het primaire doel van functiewaardering is om verschillen in beloning (salarisstructuur) vast te stellen en te rechtvaardigen. Dit gebeurt door een functie naar zwaarte in te delen (rangordening). Daarvoor wordt de functie beschreven, om daarna op functie-inhoud te worden beoordeeld en gewaardeerd. Dit lijkt op een objectieve werkwijze maar dat is het niet helemaal. Functiewaarderingssystemen reflecteren namelijk altijd de op dat moment geldende maatschappelijke normen en opvattingen over arbeid. En die zijn per definitie niet objectief. Vandaar dat gesproken wordt over ‘geobjectiveerde subjectiviteit’: het zo veel mogelijk beperken van subjectiviteit in de beoordeling van functies door:

 1. Het hanteren van een systematische werkwijze;
 2. Strakke criteria vast te leggen zoals afspraken tussen partijen (werkgevers- en werknemersorganisaties) over systeemkeuze;
 3. De wijze van invoeren;
 4. Bezwarenprocedures.

FUWA als HR-instrument

 • Organisatieontwerp en structuur;
 • Verbetering van de kwaliteit van de functie-inhoud;
 • Verantwoordelijkheids- en bevoegdheidsverdeling.
 • Taakafbakening;
 • Werving en selectie;
 • Loopbaanbeleid;
 • Opleiding en training;
 • Beoordeling en prestatiebeloning.

Onze dienstverlening

FUWASYS is de afkorting van FUnctieWAarderingsSysteem en wordt gebruikt door ministeries, provincies, gemeenten en het onderwijs om functies in een organisatie aan de hand van vaste criteria in te delen. Hiermee kan op een ‘objectieve’ manier de ‘zwaarte’ van een functie bepaald worden ten opzichte van andere functies en wordt het ingezet als een rechtvaardiging voor verschillen in beloning.

 • Primair Onderwijs (PO)
 • Speciaal Basisonderwijs (SBO)
 • Speciaal onderwijs (SO)
 • Voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
 • Voortgezet Onderwijs (VO)
 • Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO)
 • Samenwerkingsverbanden

Wij bieden u ondersteuning bij

 • Procesbegeleiding bij het onderzoeken/actualiseren van uw huidige functiebouwwerk.
 • Advies over een functiebouwwerk dat past bij de ambities van uw organisatie.
 • Het opstellen of actualiseren van uw functieboek.
 • Het uitvoeren van een functie-analyse.
 • Toetsen van een rol- of taakbeschrijving bij een generieke functie.
 • Afnemen functie interviews.
 • Advies over toepassing generieke functies.
 • Beschrijven van functies
 • Waarderen functies conform FUWASYS onderwijs.
 • Uitvoeren second opinion.
 • Mediation en advies bij meningsverschillen.
 • Advies en ondersteuning bij het inrichten van een interne bezwarencommissie.
 • Advies en ondersteuning bij de externe bezwarencommissie.
 • Advies en ondersteuning op afroep.

MEER INFORMATIE

ORGANIEKE OF GENERIEKE FUNCTIE

Weet u wat de voordelen van generieke functies zijn? Bijvoorbeeld om uw functiehuis te vereenvoudigen. Hier staat meer informatie over de voordelen en ook aandachtspunten van organieke, generieke en persoonsgebonden functies.

CHECKLIST HERZIENING FUNCTIEGEBOUW

Deze checklist sluit aan bij het stappenplan en zorgt er ook voor dat u niets hoeft te vergeten. U geeft per onderdeel aan wat de streefdatum of realisatiedatum is en wie er voor verantwoordelijk is. Indien u de Checklist herziening functiegebouw in Excel wilt ontvangen: stuur een mail naar fuwa@goc-consultants.nl

WAARDERING FUNCTIE – 14 KENMERKEN

Nadat een functie beschreven is wordt deze gewaardeerd op basis van 14 kenmerken. Ieder kenmerk krijgt namelijk een score tussen de 1 en de 5 (waarbij 1 de laagste score is en 5 de hoogste). Bij elkaar opgeteld geven zij daardoor de zwaarte van een functie weer. Daarom staan in dit overzicht de 14 kenmerken die gebruikt worden om tot een functiewaardering te komen.

STAPPENPLAN HERZIENING FUNCTIEGEBOUW

Dit stappenplan helpt u op weg bij de herziening van uw functiegebouw. Bijvoorbeeld het tijdig inlichten van de diverse overlegorganen. Het is niet in beton gegoten, maar is bedoeld als hulpmiddel.

VOORBEELDFUNCTIES

U kunt deze voorbeeldfuncties downloaden en zelf binnen uw organisatie gebruiken. Zodra u tekstuele aanpassingen maakt in een voorbeeldfunctie zult u de functiebeschrijving moeten laten controleren door een FUWASYS gecertificeerde adviseur. Deze gaat na of de juiste (FUWA) terminologie gebruikt is en of de aanpassing mogelijk consequenties heeft voor de inschaling. Wij adviseren u graag hierover.

BEGRIPPENLIJST FUWA

Bij het beschrijven van functies worden ook vaak specifieke begrippen gebruikt die van belang zijn voor het waarderen van een functie. Want FUWA gebruikt hiervoor vaste begrippen. In deze lijst staan daarom een aantal veelgebruikte begrippen met de betekenis voor FUWA.


Erwin Boom


Gecertificeerd FUWA adviseur
Arnelieke de Bondt


Gecertificeerd FUWA adviseur